Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • Pressmeddelande

  Av webhorby den 22 oktober, 2018
  0
  0

  Cecilia Bladh in Zito ersätter Stefan Borg som kandidat till kommunstyrelsen

  SVERIGEDEMOKRATERNAS GRUPPLEDARE I HÖRBY, STEFAN BORG HAR BESLUTAT ATT INTE KANDIDERA TILL POSTEN SOM KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE.
  BESLUTET HAR SKETT I SAMRÅD MED STYRELSEN. VICE GRUPPLEDARE I HÖRBY, CECILIA BLADH IN ZITO ERSÄTTER DÄRMED SOM KANDIDAT TILL POSTEN SOM KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE.

  Stefan Borg kommenterar:
  Jag har bestämt mig för att inte kandidera till posten som kommunstyrelsens ordförande. Den mediala uppmärksamhet som riktats mot min person har gjort det omöjligt för partiet i Hörby att istället fokusera på det som är det viktiga, Hörbys framtid och den politik som vi vill driva för kommunen. Jag är trygg med att vi har en kompetent och driven ersättare med bättre förutsättningar att driva politik i Hörby utifrån vårt program.

  Johan Ohlin kommenterar:
  Styrelsen för SD Hörby respekterar Stefan Borgs beslut och motiveringen till det. Att kunna fokusera på och driva sakpolitikens innehåll är vår främsta uppgift och avgörande för framtiden i Hörby kommun.

  Cecilia Bladh in Zito kommenterar:
  Det är min ambition att verka för ett mer konstruktivt politiskt klimat i Hörby och jag tackar ödmjukt för förtroendet som partiets kandidat till ordförandeposten.”


  ​Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta
  Sverigedemokraterna i Hörby på horby@sd.se

 • Valprogram 2018

  Av webhorby den 4 september, 2018
  0
  0

  Bakgrundsbeskrivning

  Hörby kommun har under flera mandatperioder lidit under ett politiskt styre som misskött sin uppgift att ta ansvar inför den befolkning som har valt det. Vi sverigedemokrater anser att Hörby förtjänar ett bättre styre och är beredda att ta det ansvaret.

  Tryggheten

  Otryggheten i Hörby centrum är ett jätteproblem som kräver stora insatser för att komma till rätta med. Vi vill att väktare ska göra ronder på utsatta platser och tider. Vi vill låta kameraövervaka torgen och andra otrygga platser. Vi vill försvåra för kriminella gäng att skada ungdomar genom att drogtesta eleverna på högstadiet, för att upptäcka dem som ligger i riskgruppen. Vi vill få bort tiggeriet på allmän plats i Hörby, då detta som regel är förknippat med annan organiserad brottslighet. Vi vill minska det enormt höga antalet HVB-hem i Hörby, där andra kommuner placerar sina problemfall, och som drar knarkmissbruk med sig. Vi vill att kommunen ställer krav på polisen att upprätthålla lag och ordning i Hörby; knarkhandeln måste stoppas – på riktigt! Civilsamhällets insatser, som t.ex. Nattvandrarnas, ska uppvärderas och stöttas.

  Landsbygden

  Landsbygden utgör Hörby kommuns största tillgång. Men hoten mot landsbygden är många. Därför menar vi att landsbygden måste prioriteras, efter att under lång tid ha varit styvmoderligt behandlad av politikerna. Det är till landsbygden som barnfamiljerna flyttar när de vill ge sina barn en trygg uppväxt. Därför krävs att landsbygden får del av de investeringar som möjliggör för både ung och gammal att bo och leva där. Först och främst måste skolorna på landsbygden bevaras och utvecklas – inte avvecklas, som det nuvarande styret vill. Vi vill också att våra äldre ska kunna bo i goda trygghetsboenden på landsbygden. Därför vill vi att verksamheten i Önnebo återupptas som ett trygghetsboende och att den byggs ut. Naturligtvis krävs goda kommunikationer även, ja, särskilt på landsbygden. Fiberutbyggnaden måste drivas på; bussen ska köra inom Östraby, istället för på väg 13; belysningen i byarna ska det inte sparas på. Kostnaderna för VA-utbyggnaden får inte tillåtas driva folk från hus och hem. Risken för att vindkraften byggs ut i stor skala på landsbygden är inte över. Den nuvarande regeringen vill avskaffa det kommunala vetot mot vindkraften. Vi vill inte tillåta någon ytterligare utbyggnad av vindkraften i Hörby kommun. Vi vill att kommunens miljötillsyn tar stor hänsyn till lantbrukets särskilt utsatta situation och att närproducerat kött ska vara förstahandsvalet i den kommunala matlagningen. Vi vill att Hörby kommun kämpar med näbbar och klor mot alla gruvbolag som vill bryta mineraler i Hörby. Vi vill att kommunen inventerar alla värdefulla kulturmiljöer och tar fram en kulturmiljöplan.

  Skolan

  Hörbys skolor har problem, särskilt på högstadiet. Betygen faller, det stora antalet HVB-hem och familjehemsplaceringar i kommunen medför att kostnaderna för s.k. ”barn i behov av särskilt stöd” skenar. Otrygghet, stökiga lektioner, elever som hotar och utagerar, ja, till och med våld och knivar förekommer på Hörbys skolor. Elever som inte kan svenska sätts i klasser med vanliga elever. Vi vill att skolan ska vara en trygg plats där lärande och utveckling står i fokus. Vi menar därför att lärarna måste få tillbaka sin auktoritet och att disciplinkrav måste ställas på eleverna. Och att de elever som inte följer reglerna får lära sig att sådana handlingar får konsekvenser. Tyvärr råder det en tystnadskultur i Hörbys skolor, där problem sopas under mattan istället för att lyftas fram. Vi menar att alla kränkningar och övergrepp på elever måste polisanmälas, vilket nästan aldrig görs idag. Exempel från andra kommuner visar att tillståndet i Hörbys skolor inte är en naturlag, utan kunde vara mycket bättre. T.ex. vill vi införa ett förbud för mobiltelefoner i klassrummen. Vi vill också erbjuda privata skolor att driva verksamhet på lämpliga platser i Hörby. Även Yrkesgymnasiet vill vi se utbyggt i Hörby. Kommunen ska erbjuda intensivkurser för de invandrare som vill göra snabba framsteg i svenska språket.

  Migrationen

  Den massinvandring som Sveriges regering har utsatt landet för påverkar även Hörby. Det gäller på alla områden av kommunal kärnverksamhet: vård, skola, omsorg. I Hörby råder sedan lång tid brist på bostäder. Över 1000 personer står i kö till en lägenhet enbart hos det kommunala bostadsbolaget. Ändå väljer de styrande i Hörby att köpa och hyra in bostäder till nyanlända för mångmiljonbelopp; bostäder som därmed undandras från marknaden och från dem som själva måste betala för sitt boende. Familjer som inte kan betala så höga hyror som kommunen erbjuder tvingas att flytta för att bereda plats åt nyanlända. Vi sverigedemokrater anser detta vara orättvist. Vi vill därför att nyanlända, som regeringen anvisar till Hörby, i första hand ska erbjudas att bo i husvagnar på en lämplig uppställningsplats. Samma villkor som gäller för svenskar ska också gälla för nyanlända migranter: svenska medborgare ingen rätt att få en bostad av en viss standard betalad av skattebetalarna. Vi vill att nyalända som kommer till Hörby ska skriva kontrakt om integrationsplikt, som villkorar rätten till bidrag mot framsteg när det gäller att lära sig svenska och utbilda sig till ett arbete. S.k. ensamkommande barn, som ljugit om sin ålder men fått den uppskriven av migrationsverket och alltså är vuxna män, ska, menar vi, inte ha rätt att stanna i Hörby och belasta skola och socialförvaltning ytterligare, utan ska återsändas snarast till migrationsverket och polisanmälas enligt Bidragsbrottslagen. Vi vill också tillsammans med SD i Eslöv och Höör inrätta en hjälp för migranter att återvandra till sina hemländer för att vara med och bygga upp dessa när kriget väl är över – som ju nu är fallet i Syrien t.ex.

  Äldreomsorgen

  Våra äldre, de som har byggt upp landet, har fått stå tillbaka alltför länge nu. Så även i Hörby, som hör till de kommuner som satsar minst på äldreomsorgen. Vi vill därför: sänka måltidspriserna för dem med kommunalt tillagad mat. Införa en bostadsgaranti för alla över 85 år. För dem som bor på särskilda boenden ska en nattfastegaranti införas: högst 10 timmar mellan kvällsmål och frukost. Vi vill bygga trygghetsboenden och ser gärna att privata entreprenörer släpps in. Inom hemtjänsten ska en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska vara ett grundkrav.

  Bostäder

  Hörby behöver bostäder – inget snack om saken. Men vi sverigedemokrater vill inte, som de styrande i Hörby, bygga bostäder till migranter, medan Hörbys invånare får ta det som blir över. Stattenaområdets etapp längst i norr är ett exempel på hur styret vill ta ett av Hörbys finaste villaområden och bebygga med billiga marklägenheter för migranter. Även Stattenas östra etapp vill man hårdexploatera genom att bebygga med 250 bostäder i upp till 6-våningshus istället för de 45-50 bostäder som den nyligen antagna översiktsplanen menar är ett lämpligt antal för detta område. För att möjliggöra för migranterna att hyra dess tilltänkta bostäder har kommunen ingått blockhyresavtal med exploatören och dessutom tagit beslut om att nyanlända ska kunna få en s.k. hyresgaranti av kommunen, som därmed blir betalningspliktig för alla obetalda hyror. Såväl blockhyresavtal som hyresgarantier vill vi avskaffa; alla husinköp till nyanlända stoppas. Vad vill då vi i SD? Jo, först och främst att översiktsplanen följs, som fullmäktige antog enhälligt för ett par år sedan och som skulle gälla till 2030. Vidare ska byggnationen ta sikte på att få igång flyttkedjan, så att äldre, som i dag många gånger sitter fast i ett tungskött hus på landet, ska kunna flytta till en attraktiv lägenhet för äldre och på det viset lämna sitt hus till försäljning på marknaden. Olika typer av serviceboenden står högt upp på vår önskelista, liksom attraktiva villatomter för dem som vill bygga sina egna villor.

  Politiken

  Hörby kommun har alltför många politiker. Många saknar en politisk vilja och sitter bara av sammanträdena i fullmäktige, styrelser och nämnder för arvodets skull. Vi vill därför reducera antalet politiker, först och främst i nämnderna, därefter också i fullmäktige, där lagen fordrar minst 31 ledamöter, jämfört med dagens 41. Därmed kan kommunen också spara på kostnaderna för den politiska verksamheten. Argumentet att demokratin blir lidande, håller inte, eftersom en generell kvalitetshöjning av politikernivån medför en högre kvalitet på besluten, till skillnad från idag, där många dåliga beslut trumfas igenom av politiker som inte ens har läst underlagen. Dessutom är den viktigaste faktorn i det politiska arbetet transparens – insyn i arbetet med frågorna – vilket det är riktigt dåligt beställt med i Hörby, men vi sverigedemokrater vill tvinga fram.

  Ekonomin

  Kommunens ekonomi är usel. Trots en stor skattehöjning, en lång högkonjunktur och statliga bidrag för invandringen i storleksordningen 100 miljoner kr om året  klarar inte kommunen det överskottsmål som krävs med tanke på investeringsbehoven enligt SKL. När staten nu lastar över kostnaderna för invandringen på kommunerna kommer detta att drabba den kommunala kärnverksamheten, vård skola, omsorg. Det finns inga mariginaler för att hantera nästa lågkonjunktur. Skattekraften per invånare hör till de lägsta i Skåne och närmar sig Malmös, som är helt beroende av statliga bidrag. Jämfört med andra kommuner är Hörby kommuns verksamhet inte kostnadseffektiv.

  Vi sverigedemokrater anser att ytterligare skattehöjningar är uteslutna. Istället måste kommunen kortsiktigt effektivisera sin verksamhet. Hörby kommuns verksamhet kostar idag skattebetalarna mer än den gör i andra jämförbara kommuner samtidigt som kvaliteten i verksamheten är lägre. Därför måste kommunen besinna sig på sitt kärnuppdrag – vård, skola, omsorg. Kommunen lägger idag ut många miljoner på onödiga projekt som centrumombyggnad, humorsåpor, marknadsföring, insatser utomlands etc. etc. Allt sådant kan med fördel besparas skattebetalarna. Vi har i budgetsammanhang tagit fram en lista på möjliga besparingar i kommunens utgifter, som vi avser att genomföra om vi får makten efter valet. Dessutom anser vi att kommunens förvaltning är ineffektiv och kännetecknas av bristande transparens och flexibilitet. Personalomsättningen är på många håll alltför hög. Det brister i kommunikationen mellan förvaltningarna. Därför menar vi att en bättre förvaltningsorganisation bör utredas och ersätta den nuvarande.

 • Den preliminär budgeten för 2019 debatterades under kommunfullmäktige den 18e juni.

  Av webhorby den 20 juni, 2018
  0
  0

  Politik innebär prioriteringar och vår budget innehöll både besparingar och satsningar som visar våra prioriteringar.

  För att frigöra pengar till satsningar så presenterade vi sparåtgärder och effektiviseringskrav.

  Vi vill att kommunen ska besinna sig på sina kärnuppgifter och ser möjligheter att minska kostnaderna på sikt genom att sänka utgifterna på andra områden. Samtidigt kan en ökad kostnadseffektivitet uppnås inom kärnområdena, vård, skola, omsorg. För att uppnå dessa mål måste ett långsiktigt arbete utföras som kan påbörjas tidigast 2019. Vårt mål är att under nästa mandatperiod uppnå samma kostnadseffektivitet som Sjöbo kommun, vilket motsvarar minskade kostnader om 26 miljoner kr (2017). För 2019 lägger vi ribban lågt och räknar med att minska kostnaderna med 3 mkr. Vi vill minska kommunens utgifter för bl.a.:

  • 1. Politik och partistöd
  • 2. Bostadsanskaffning för migranter
  • 3. Marknadsföring, annonsering och kommunikation
  • 4. Ensamkommande över 18 år
  • 5. Modersmålsundervisningen
  • 6. Översiktsplanearbete
  • 7. Energi- och klimatstrategin
  • 8. Barn i behov av särskilt stöd från andra kommuner
  • 9. Försörjningsstödet

  Vi är väl medvetna om att Hörby kommun nu tvingas ta över kostnaderna för den ansvarslösa invandringspolitiken i form av en kraftigt fördyrad verksamhet, främst inom skolan och på det sociala området. Vi inser också att kommunen har mycket stora behov av reinvesteringar i fastigheter under flera år framöver. Därför anser vi att ett överskottsmål på 3 % ska uppnås innan det kan bli tal om att sänka den kommunala skatteutdebiteringen. Dock menar vi att det målet är fullt möjligt att uppnå år 2021 och att därefter varje ytterligare överskott ska återföras till skattekollektivet genom att sänka skattesatsen.
  Vi menar dessutom att en långsiktig förstärkning av kommunens ekonomi även kräver en ökad inflyttning av skattebetalande personer som själva kan bekosta sitt boende. För att uppnå detta krävs att kommunens bostadspolitik anpassas därefter och gör det möjligt att tillskapa attraktiva tomter och boenden för denna grupp i första hand.

  Våra satsningar i budgeten inkluderar bl.a.

  • 1. Ronderande väktare i tätorten
  • 2. Fortsatt drift av äldreboendet Önnebo
  • 3. Sänkta måltidspriser för äldre
  • 4. Satsning på landsbygdsskolorna
  • 5. webbsända kommunfullmäktigesammanträden

  Läs vår budgetskrivelse här

 • En effektiv skola – även på landsbygden

  Av webhorby den 25 april, 2018
  0
  0

  Svensk skola har gått från att vara en av världens bästa, till att vara en skola i förfall. En bra skola med effektivt lärande är en förutsättning för en framtida
  fungerande arbetsmarknad och därmed för vår framtida välfärd.

  För oss sverigedemokrater är det uppenbart att mycket måste förändras för att situationen ska förbättras i skolan. Vårt krav är att skolan skall prioriteras
  i kommunens budget. Utöver att tillföra pengar krävs det en annan attityd till skolpolitik och lärande, skolverksamheten skall vara en av kommunens allra
  viktigaste kärnverksamheter.

  Landsbygdens skolor skall befästas och vidareutvecklas. Detta skall ske långsiktigt, inte överlämnas på vinst och förlust åt godtycklighet och snabba
  förändringar. De som flyttar till Hörby kommun från Lund-Malmöområdet väljer ofta landsbygden. En grundförutsättning för att barnfamiljer skall kunna
  bo på landsbygden är att det finns skola i närområdet. Föräldrarna skall känna tryggheten att skolan finns kvar när väl barnen behöver den. Utan skolor
  riskerar landsbygden att utarmas.

  Landsbygdens skolor har alltid varit i skottgluggen för klåfingriga politiker, så även nu under den styrande regnbågskoalitionen. Just nu utreds konsekvenserna
  av att ”minska antalet enheter”, det vill säga att lägga ner skolor. Argument som förs fram är bland andra effektivisering av organisation och
  personal.

  Vi sverigedemokrater tror inte på större enheter. Det är närhets- och trygghetsprincipen som ska råda.

  Klicka på bilden för att läsa vår folder från 2016.
   

 • Hörby kommuns rättsövergrepp på en enskild person

  Av webhorby den 13 april, 2018
  0
  0

  Nu har äntligen domen kommit i ett viktigt rättsfall som berör en av Hörby kommuns medborgare. Kommunens tjänstemän har drivit ett tveksamt ärende hela vägen upp till mark och miljööverdomstolen för att kunna etablera ett prejudikat. I domen kan man läsa att Hörby kommuns talan avslås. Denna process där kommunen har kämpat med ett tveksamt rättsfall mot en kommunmedborgare har orsakat stort och onödigt lidande för en enskild person. Ledamöterna från Sverigedemokraterna har hela vägen varit av uppfattningen att inte driva denna rättsprocess.

  Läs gärna igenom de protokoll och våra reservationer som finns i ärendet.

  Johan Ohlin, andra vice ordförande miljönämnden och Sten Månsson, ledamot i miljönämnden.

   

  Sidor från Protokoll 2015-04-14

  Sidor från Protokoll 2015-05-19

  Sidor från Protokoll 2016-08-23

  Sidor från Protokoll 2017-05-16

  Dom mark- och miljööverdomstolen angående föreläggande att vidta markundersökning fastigheten Särsvik 1-39

  Sverigedemokraternas reservation när ärendet skulle drivas i mark och miljööverdomstolen.

  Ärendenr: MN 2015/45

  Undertecknade ordinarie miljönämndsledamöter röstade emot beslutet i miljönämnden redan då ärendet var uppe i nämnden för beslut 2015-05-19 och reserverade oss skriftligt mot beslutet som då togs. I denna nu aktuella reservation, hänvisar vi även till vår tidigare reservation, som i allt väsentligt belyser vår ståndpunkt i ärendet.

  Historik från beslutet 2015

  Före beslutet i nämnden 2015 poängterade handläggaren Jenny Eriksson att ärendet var tveksamt men principiellt viktigt, eftersom hon helst såg att det fick avgöras av domstol hela vägen upp – och att hon härmed kunde få ett prejudikat för den här typen av ärende. Efter ett sådant här resonemang från handläggarens sida före beslutet, borde ”nackhåren” ha rest sig på samtliga nämndsledamöter. Tyvärr blev det inte så, eftersom majoriteten av ledamöterna bara ”nickade” med, utan minsta eftertanke om vad följderna kunde bli för fastighetsägaren som helt uppenbart blivit grundlurad och lurad i en fälla vid köpet. Vad vi kan förstå, så hade majoriteten av nämndens ledamöter inte satt sig in i ärendet alls, utan röstade endast på föreslaget beslut. Vad vi minns så var det bara vi Sverigedemokratiska nämndsledamöter som var starkt kritiska mot tjänstemannens/förvaltningens förslag till beslut. Vår uppfattning då, vilken är oförändrad än i dag – är den – att beslutet redan då var ett grovt rättsövergrepp på en enskild person. I en demokratisk stat är det både skändligt och djupt orättvist att fatta dylika beslut, där det inte finns någon som helst bevisning som styrker fastighetsägarens ansvar för den eventuella förorening som antyds.

  Skall enskilda personer finansiera kommunala tjänstemäns nyfikenhet och iver, att erhålla prejudicerande domar?? 

  Det krävs ingen högre matematik att räkna ut och förstå, att en dylik process med överklagande ända upp till högsta instans i advokatarvoden kostar fastighetsägaren en mindre förmögenhet. Om denne inte hade anlitat advokat till hjälp att föra sin talan, så hade han bildligt talat blivit överkörd med ångvält och på intet sätt kunna åtnjuta någon rättvisa alls. En advokat debiterar ca 1.600 kronor i timmen plus moms, alltså i princip 2.000 kronor i timmen. Alltså har Jenny Erikssons nyfikenhet och prejudikatsiver måhända kostat markägaren bortåt 200 000 kronor i advokatarvoden. Detta faktum skall man då ställa mot att hon före beslutet i nämnden 2015-05-19 från talarstolen tillkännagav att ärendet var tveksamt, varför det var speciellt viktigt att driva detsamma vidare för att i bästa fall få ett prejudikat från högsta instans. Vi kan inte få ett dylikt resonemang till något annat än ren och skär cynism av värsta sorten, samt en total avsaknad av empati. I alla andra sammanhang är etablissemanget väldigt noggranna med att påtala vikten av att man skall visa empati – och kommer mer än gärna med pekpinnar mot dem som inte ställer in sig i ledet beträffande detta synsätt. En hel del människor har till och med förlorat sitt arbete pga detta.  Annat hade det varit, om miljönämnden stod för markägarens advokatkostnader.

  Vad kan det vara för drivkrafter som får en kommunal tjänsteman att driva ett så här pass tveksamt ärende, så att säga ända in i ”kaklet”, utan någon som helst hänsyn till konsekvenserna för en enskild samhällsmedborgare.

  Det precisa svaret på denna fråga är det ju endast handläggaren som kan leverera, men vi vill gärna ge oss på en – som vi tror – väldigt kvalificerad gissning.  Jo, vi tror med bestämdhet, att när en kommunal tjänsteman driver ett ytterst tveksamt ärende på det här sättet, så har vederbörande uppenbarligen drabbats av en överdriven nit som orsakats av en okuvlig opportunistisk duktighets- duglighetsiver.

  Då inställer sig också frågan, varför man drabbas av sådant? Det kan naturligtvis bero på en mix av allt från rent ideologiska- till karriärsskäl. En av oss läste en artikel i en tidskrift för en tid sedan, där man pekade på faran för tjänstemän som arbetade med miljöfrågor och miljöärenden. Artikelförfattaren menade, att miljöarbetare inte sällan under sitt arbete, men även redan under utbildningen radikaliseras i sina tankar och strävanden och får en känsla av otillräcklighet för att man inte kan rädda världen snabbt nog och helst ensam.

  Den andra ytterligheten är förstås att det utvecklats en kutym, jargong eller tävlan mellan tjänstemännen inom myndigheten om vem som kan driva flest ärenden så långt, att man får ett prejudikat. Flest prejudikat kan uppenbart blidka cheferna och innebära ett antal kliv upp på karriärstegen, samt stilla bekräftelsebehovet.

  Vad är en kommunpolitikers roll i den här typen av ärenden?

  Jo, vi är ”moderatorer” och det är vår plikt att filtrera bort det som uppenbart kan vara samhällsskadligt, samt vara en kontrollfunktion som förhindrar att inget skenar iväg och blir till ren galenskap. Vi menar, att det beslut som togs i Miljönämnden 2015-05-19 inte var något annat än ren galenskap. Vid senaste Miljönämndsmötet 2017-05-16 späddes denna galenskap på ytterligare genom att nämnden röstade genom förslaget till beslut ang. yttrandet över Mark- och miljödomstolens dom och yrkandet på avslag vad gäller markägarens överklagan av denna dom. Dock gick förslaget genom med minsta möjliga marginal, eftersom ordföranden tvingades använda sin utslagsröst.

  Mark- och Miljödomstolen skiljaktig.

  Med samma klena marginal blev utslaget i Mark- och Miljödomstolen, där ena domaren var skiljaktig. Domaren/ordföranden tvingades även här använda sin utslagsröst för att vinna målet till markägarens nackdel.

  Den skiljaktige domaren hade anfört i princip exakt samma skäl som vi undertecknade, i så väl denna reservation, liksom den vi framförde i vår förra reservation. Alltså är detta ett väldigt tveksamt ärende, liksom Jenny Eriksson berättade och intygade före beslutet i Miljönämnden 2015. Varför då riva upp så mycket damm, och vålla advokatkostnader i 100.000-tals kronor klassen. Därför hade det nu varit klädsamt för Hörby Miljönämnd, att inte yrka avslag på markägarens överklagan av Mark- och Miljödomstolens dom, medan man fortfarande har en chans att rädda ansiktet.

  Med bestörtning och olust över hela ärendehanteringen, tecknar vi….

  Dala – Östraby

  Sten-E. Månsson

  Ordinarie ledamot Miljönämnden                                Johan Ohlin

  2:e vice ordförande Miljönämnden