Välkommen till

SD Hörby

Det här är vår politik

Under den senaste mandatperioden har SD Hörby arbetat med att få rätsida på kommunens ekonomi med målsättningen att skapa en välfärd värd namnet. Med ett historiskt resultat från senaste årsredovisningen som redogör ett överskott på 76,4 miljoner tillsammans med en rad framgångsfaktorer i kommunens olika förvaltningar anser vi oss ha kommit en bra bit på vägen.

Med implementering av Hörbymodellen som övergripande styrmodell har den hjälpt kommunen att komma på fötter i arbetet och visionen om hur ”en redig kommun” kan uppnås.

Sedan SD Hörbys tillträde i samstyre med Moderaterna har arbetet utgått från invånaren. Det är viktigt för oss att bedriva en lokal politik som präglas av transparens och att i dialog med kommunens invånare tillsammans forma framtidens Hörby.

Därför har vi i kommunfullmäktige stått bakom och yrkat bifall till Hörbyförslaget, en e-tjänst där invånare kan komma med förslag på vad som kan förbättras i kommunen.

Vi har även drivit igenom införseln av livesändning av kommunfullmäktige så att invånare kan följa med i vad som sägs och vilka beslut som tas och vi har drivit igenom frågan om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige i syfte att skifta fokus från politiker till invånare.

Vi arbetar även långsiktigt med utgångspunkt i att förvalta varje skattekrona med målsättning om att kunna sänka den kommunala skatten i framtiden.

Vi vill att våra äldre ska åldras med värdighet

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa med pensionärers trygghet och välmående. Vi har under nuvarande mandatstyre certifierat våra demensboenden Hagadal och Källhaga, utbildningssatsningen Demenskompetens har för avsikt att stärka och utveckla kvaliteten inom omsorgen. Vi har utbildat anställda inom vård och omsorg till undersköterskor på betald arbetstid och infört svenska språkkrav för all personal. Vi anser att kommunikation mellan personal och vårdnadstagare är en självklart krav del i skapandet av trygg och kvalitativ vård.

Vi vill ha en skola som håller kvalitet

Skolan utgör en viktig funktion i samhället och är en grundpelare när vi talar om ett välfärdssamhälle. SD Hörbys vision om skolan är att den ska ge en trygg arbetsmiljö för våra lärare, pedagoger och goda studieförhållanden till våra elever. Vi har under senate åren satsat på underhåll av våra skolfastigheter och bevarandet av våra skolor ute i bygden, detta för att möjliggöra att en förskola och grundskola ska finnas inom lämplig distans till ditt hem oavsett var i Hörby du tänkas bo. Gymnasiebehörigheten för kommunens avgångsklasser slog nytt rekord 2021; meritvärdena likaså.

Vi vill ha en levande landsbygd

Vi tror på en levande landsbygd där generationer kan mötas. För oss är det viktigt att landsbygden präglas av en god infrastruktur med närhet till förskola och skola. Föreningslivet ute på landsbygden ska fortsätta vara starkt och tillåtas växa för att kunna tillgodose Hörbyborna med ett brett utbud av natur-, kultur- och idrottsaktiviteter. Vi har i dagsläget påbörjat arbetet med att rusta upp våra förskolor och grundskolor ute på bygden och vi har även påbörjat utbyggnaden av nya bostadsområden som inom de kommande åren förväntas inkludera en rad olika boendeformer. Lönsamheten för våra lantbrukare behöver dessutom höjas kraftigt! Detta kan bl.a. uppnås genom att införa sänkning av bränsle och dieselskatten för jord-och skogsbruk, detta så att svenska bönder ska kunna vidhålla konkurrenskraft gentemot våra grannländer och övriga Europa.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på. Med vår implementerade styrmodell Hörbymodellen, nya ekonomiska styr principer och tydliga övergripande fokusområden säkerställer vi att alla beslut utgår från våra invånare. Vi menar att varje skattekrona ska förvaltas väl i syfte att ge hela Hörby en välfärd värd namnet.

Aktuellt

Ett stort tack till alla Hörbybor som röstat!

SD Hörby önskar rikta ett stort tack till alla de Hörbybor som röstat på oss i kommunfullmäktigevalet 2022. Vår vision inför kommande mandatperiod 2022 – 2026 finner ni i Hörbyfoldern (se QR kod) och sammanfattas nedan. Vi vill: – Fortsätta satsningen på välfärdsuppdraget. – Skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet att leva och utvecklas. – Att […]

läs mer

Hörbyfoldern; För ett redigt Hörby!

I samband med Hörby marknad i början av juli månad lanserade vi en ny folder kallad Hörbyfoldern; För ett redigt Hörby. Foldern presenterar ett urval av det vi åstadkommit och som vi anser oss vara stoltast över under den senaste mandatperioden. Vi presenterar även vår vision och planer inför framtiden med vision om en fortsatt […]

läs mer

NOLATO OCH HÖRBY GÖR STORAFFÄR!

Positiva nyheter för Hörby kommun den 11:e juli; Nolato MediTech AB köper fastigheten de idag hyr av HifAB (Hörby industrifastigheter AB), därmed säkerställs att vår största arbetsgivare stannar kvar i kommunen. Det innebär att arbetstillfällen tryggas, underleverantörer har kvar sin kund och den finansiella risken minimeras för alla invånare i Hörby kommun! En affär på […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Skåne