Aktuella vindkraftsärenden | Sverigedemokraterna i Hörby

Aktuella vindkraftsärenden

Det har riktats ett flertal frågor till Sverigedemokraterna Hörby om aktuell information i kommunala nämnder. Oftast handlar dessa frågor om vindkraftsetableringar i kommunen. Vi lägger därför ut nedanstående information till medborgarna i kommunen.
2015-12-18

Glada nyheter!

Länsstyrelsens har fattat beslut om att förbjud mot etablering av vindkraftverk i 3 ärenden med totalt 6 vindkraftverk.

Beslut Gunnarp 1:3

Beslut Sallerup 5:10

Beslut Ulatofta 5:21

 

2015-05-05

Närboendes svar på Länsstyrelsens förfrågan om kommentarer över exploatörernas svar.

§ 3 Yttrande i ärende gällande överklagande av miljönämndens beslut – Uppförande av vindkraftverk, Sallerup 5:10 och Ulatofta 5:21

Miljönämnden 2015-03-09⇒
2015-03-09
08:00

Ärende

MN 2015/28
Förslag till Beslut
Miljönämnden beslutar lämna yttrande till Länsstyrelsen enligt tjänsteskrivelse 2015-03-04 men med följande ändringar:
Andra stycket under förslag till beslut stryks.
Miljökontorets förslag till beslutsmotivering stryks.
Följande tillägg görs:
Miljönämndens bedömning är att vindkraftverkets placering på fastigheten Ulatofta 5:21 är utanför det område som i Hörby kommuns nu gällande vindkraftspolicy anges som möjligt område för större vindkraftsetableringar.
Miljönämnden vill uppmärksamma Länsstyrelsen på nya studier om närboendes hälsa vilket innebär risk för indirekta negativa hälsoeffekter som gör att etableringen bör prövas utifrån dessa med hänvisning till miljöbalken, 9 kap. 1 § tredje punkten. Miljönämnden vill särskilt betona att studien inte avser det så kallade vindkraftssyndromet även känt som vibroakustisk sjukdom och att de karlagda syntomen inte har med infraljud eller lågfrekventa ljud att göra.
Ärendebeskrivning
Miljönämnden fattade 2014-12-16, § 123-124, beslut om att förelägga om försiktighetsmått för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Sallerup 5:10 respektive Ulatofta 5:21. Ett beslut och ett ärende för var och en av fastigheterna.
Ovanstående beslut har överklagats. Överklagandena har inkommit i rätt tid och överlämnats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har begärt yttrande (Dnr 505-1628-15/4) gällande sökandens överklagande av miljönämndens beslut för fastigheten Sallerup 5:10.
Ytterligare överklaganden har inkommit gällande båda besluten. Miljökontoret lämnar därför förslag till yttrande och kommentarer gällande samtliga överklaganden i denna tjänsteskrivelse, och gör det som en gemensam skrivelse för båda besluten.
Prövningen har skett i samarbete med byggandsnämndens prövning av bygglov för de båda vindkraftverken.
Yttrandet har tagits fram i samråd mellan Ida Persson, miljöchef och tf plan- och byggchef, Jenny Eriksson, miljöinspektör, Kristine Zetterström, byggnadsinspektör.
Enligt förvaltningslagen, 27 §, får ett överklagat beslut ändras endast om det kan ske utan nackdel för någon enskild.
Miljönämnden beslutade 2015-03-03 att återremittera ärendet om yttrande.

§ 3 Omprövning och yttrande i ärende gällande överklagande av miljönämndens beslut – Uppförande av vindkraftverk, Sallerup 5:10 och Ulatofta 5:21

Miljönämnden 2015-03-03
2015-03-03
08:15
§ 3  Omprövning och yttrande i ärende gällande överklagande av miljönämndens beslut – Uppförande av vindkraftverk, Sallerup 5:10 och Ulatofta 5:21
Ärende
MN 2015/28 Förslag till Beslut
Då det inte framkommit något nytt i ärendena beslutar miljönämnden vidhålla sina tidigare beslut.
Miljönämnden beslutar att lämna yttrande till Länsstyrelsen enligt tjänsteskrivelse 2015-02-16.Ärendebeskrivning Miljönämnden fattade 2014-12-16, § 123-124, beslut om att förelägga om försiktighetsmått för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Sallerup 5:10 respektive Ulatofta 5:21. Ett beslut och ett ärende för var och en av fastigheterna. Ovanstående beslut har överklagats. Överklagandena har inkommit i rätt tid och överlämnats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har begärt yttrande (Dnr 505-1628-15/4) gällande sökandens överklagande av miljönämndens beslut för fastigheten Sallerup 5:10. Ytterligare överklaganden har inkommit gällande båda besluten. Miljökontoret lämnar därför förslag till yttrande och kommentarer gällande samtliga överklaganden i denna tjänsteskrivelse, och gör det som en gemensam skrivelse för båda besluten. Prövningen har skett i samarbete med byggandsnämndens prövning av bygglov för de båda vindkraftverken. Yttrandet har tagits fram i samråd mellan Ida Persson, miljöchef och tf plan- och byggchef, Jenny Eriksson, miljöinspektör, Kristine Zetterström, byggnadsinspektör. Miljökontorets förslag till beslut: Då det inte framkommit något nytt i ärendena beslutar miljönämnden vidhålla sina tidigare beslut. Miljönämnden beslutar att lämna yttrande till Länsstyrelsen enligt tjänsteskrivelse 2015-02-16. Förslag till beslutsmotivering Det har inte framkommit något nytt i ärendena som föranleder en ändring av besluten.
Beslutsunderlag Överklagan GiroVind Energi AB, 2015-01-13 Överklagan Ronnie Liljegren mfl, 2015-01-22 Tjänsteskrivelse, 2015-02-16

Anmälan om etablering av vindkraftverk – Universal Power AB, Gunnarp 1:3

Miljönämnden 2015-03-03
2015-03-03
08:15
§ 4  Anmälan om etablering av vindkraftverk – Universal Power AB, Gunnarp 1:3

Ärende
MN 2015/27

Förslag till Beslut
Miljönämnden beslutar förbjuda Universal Power AB (org. nr. 556706-3859) att uppföra vindkraftverk på fastigheten Gunnarp 1:3, då den redovisade rovfågelinventeringen visar att det sannolikt finns häckande bivråk i området.

Ärendebeskrivning
Universal Power AB har inkommit med anmälan gällande uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Gunnarp 1:3. Verken kommer att ha en totalhöjd på 149 meter. En ljudberäkning har gjorts, vilken visar att riktvärdena 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan hållas vid samtliga omkringliggande bostäder.
Till anmälan bifogas en rapport gällande rovfågelförekomst samt en rapport gällande undersökning av effekterna på fladdermusfaunan i området.
Inventeringen av rovfågel visar bland annat att det sannolikt finns häckande bivråk i området. Gällande fladdermöss finns det en tämligen artrik fladdermusfauna i området, enligt rapporten. Samtliga arter, utom en, är vanligt förekommande.
22 yttranden har inkommit från närboende och andra berörda.
Miljökontorets förslag till beslut:
Miljönämnden beslutar förbjuda Universal Power AB (org. nr. 556706-3859) att uppföra vindkraftverk på fastigheten Gunnarp 1:3, då den redovisade rovfågelinventeringen visar att det sannolikt finns häckande bivråk i området.

Förslag till beslutsmotivering
Då verksamheten omfattas av 2 kap 3 § i miljöprövningsförordningen har miljökontoret prövat om verksamheten behöver tillståndsprövas. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 26a §, ska bland annat projektets karaktäristiska egenskaper beaktas, t ex projektets omfattning och förening med andra projekt.
Miljökontoret finner inte att någon av de angivna egenskaperna finns som föranleder att verksamheten behöver tillståndsprövas.
I sitt yttrande avråder kommunekologen från etablering av vindkraft i det aktuella området. Bedömningen är att området är olämpligt på grund av häckande bivråk. Med tanke på att bivråken har minskat markant de senaste årtiondena och arten är rödlistad och klassad som sårbar i Sverige samt finns med på bilagorna till både Fågeldirektivet och Artskyddsförordningen, får det anses som viktigt att skydda denna art.
Inventeringen visar inte att det finns ett tillräckligt skydd för bivråken.
I lämnade handlingar finns tillräckligt underlag för att förbjuda verksamheten med avseende på häckande bivråk. För ett eventuellt godkännande av verksamheten behöver dock ytterligare remissinstanser höras, eftersom ett vindkraftverk flyttats något i nyligen kompletterade handlingar. Miljökontoret rekommenderar i sådant fall att ärendet återremitteras för ytterligare handläggning och framtagande av försiktighetsmått.
Gällande bestämmelser
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808), 26 kap. 9 §, får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 27 §, skall när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Det skall även meddelas den som gjort anmälan om ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.
Enligt 26a § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska tillsynsmyndigheten pröva om en verksamhet gällande anmälan om uppförande av vindkraftverk behöver tillståndsprövas. Vid prövningen ska myndigheten beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (SFS 1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om myndigheten finner att verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska den förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

Beslutsunderlag
Yttrande från Länsstyrelsen, 2011-11-01.
Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad kommun, 2012-02-06.
Yttrande från Hässleholms kommun, miljökontoret och utvecklingsstaben, 2012-08-15.
Yttrande från Hässleholms kommun, byggnadsnämnden 2012-08-23.
Kommunekologens yttrande, 2012-09-03.
Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden, Hörby kommun, 2012-09-18.
Rapport angående analys av effekterna på fladdermusfaunan vid Gunnarp, utförd av Naturvårdskonsult Rune Gerell, 2014-09-26.
Rapport gällande rovfågelförekomst vid Gunnarp, utförd av Leif Nilsson och Fredrik Haas, Biologiska institutionen, Lund, 2014-09-26.
Fotomontage, 2014-11-06.
Kommunekologens yttrande, 2014-12-19.
Yttranden från närboende, 22 st.
Sökandens bemötande av inkomna yttranden, 2015-02-12.
Tjänsteskrivelse, 2015-02-16.
Tjänsteskrivelse 2015-02-16, bemötande av yttranden