Allvarliga brister upptäckt av lönerevisionen i Hörby kommun. | Sverigedemokraterna i Hörby

Allvarliga brister upptäckt av lönerevisionen i Hörby kommun.

Nedanstående ärende avvisades av Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer vid senaste mötet i Kommunstyrelsens arbetutskott (KSau):

Apropå revisionens Granskning av lönehanteringen, dec. 2015, vill jag initiera följande ärende.
Jag vill att KSau föreslår KS:

att ge kommunledningen i uppdrag att utreda hur kommunen ska gå till väga för att säkerställa att
”rättning vidtas i de delar som avser ersättning till en förtroendevald i de fall som konstaterats ovan
i samband med vår granskning” (s. 11). Vad det handlar om är att inga eller ofullständiga uppgifter
lämnats om tidsintervallen för möten i tio fall. Vidare att beskrivningen av aktiviteten varit oklar,
t.ex. ”ordförandebeslut” och inte angivit ett tydligt syfte. Vidare har två tjänstgöringslistor angett
tider som överlappat varandra utan att detta uppmärksammats av attestanten, vilket medfört
utbetalning av två sammanträdesarvoden som till viss del pågått samtidigt.

Vidare:
att KS låter utreda huruvida ”avvikelserna för den förtroendevalde” sträcker sig längre tillbaka i
tiden än till den granskade perioden från juli 2014 till april 2015.

revision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare:
att KS låter utreda huruvida ansvarstalan skall föras mot den förtroendevalde (och/eller attestanten)
som i uppenbarlig missaktning av arvodesreglementet fått alltför stora belopp utbetalda.

Vidare:
att KS utreder hur alla de brister i kontrollen av löneutbetalningar som uppenbarligen föreligger i
Hörby kommun kan undanröjas? Det gäller t.ex. attestantens ansvar för ogrundade attester; det
gäller löneutbetalningar till anställda som slutat sitt arbete för kommunen; det gäller de enorma
övertidsersättningar på upp till 140 000 kr som betalats ut till vissa personer under
granskningsperioden, osv.

Det är av väsentlig betydelse för allmänhetens förtroende för det politiska systemet att alla brister
och oegentligheter utreds och rättas till. Här får inga stenar lämnas ovända. Att förtroendet för
Hörbys politiker redan idag är naggat i kanten torde vara ett understatement. Skulle det visa sig att
någon förtroendevald har missbrukat ersättningssystemet för egen vinning så vore det en katastrof.
En sådan katastrof kan bara undvikas genom en full och klar transparens.

Stefan Borg, 2e vice ordf. kommunstyrelsen

Hela revisionsrapporten kan läsas här.

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*