Budgetförslag för 2018 | Sverigedemokraterna i Hörby

Budgetförslag för 2018

 

Sverigedemokraterna i Hörby föreslår kommunfullmäktige att anta följande budget för 2018

– att sänka skatteutdebiteringen med 25 öre till 20,83 kr.
– att höja överskottsmålet 2018 till 2,0 %
– att överskottsmålet 2019 och 2020 är 2,0 %

Starka finanser behövs

Sverigedemokraterna ser med oro på utvecklingen för Hörby kommun. Invandringen från främst Mellersta Östern och Nordafrika fortsätter i mycket hög takt samtidigt som staten övervältrar
kostnaderna för invandringen på kommunerna i allt högre grad. Den bidragsberoende andelen av Hörbys befolkning kommer att växa i rask takt under de närmaste åren, utan att någon förbättring är att vänta ens på lång sikt. Redan i år kommer mer än 50 personer att ha övergått från det statliga systemet med etableringsbidrag till att bli fall för det kommunala försörjningsansvaret. Under nästa år lär det bli många fler än så. Dessutom medför den stora invandringen snabbt ökande kostnader inom förskola, grundskola och utbildning, samtidigt som Hörby kommuns skolresultat i rask takt närmar sig den absoluta botten bland Sveriges kommuner. Mot bakgrund av att den mycket långvariga högkonjunkturen nu närmar sig sitt slut menar vi sverigedemokrater att den kommunala kärnverksamheten ska ha högsta prioritet. För säkerställa en god ekonomisk hushållning vill vi att överskottsmålet för 2018 sätts till 2,0 %, vilket motsvarar 17,0 mkr. Sverigedemokraterna vill se en snabb upprustning av det kommunägda fastighetsbeståndet och snabbt satsa på åtgärder för att öka tryggheten i Hörby.

Kärnverksamheten och nämnderna

Sverigedemokraternas uppfattning är att en av den kommunala kärnverksamhetens viktigaste uppgifter handlar om att våra äldre ska vara garanterade en trygg ålderdom, med ett boende efter
behov. En ”skälig” levnadsstandard är inte nog, enligt vårt förmenande. Äldreboenden ska erbjudas dem som har behov och önskemål om detta. Även andra slag av trygghets- och serviceboenden bör tillskapas. Detta menar vi är en del av det samhällskontrakt som motiverar medborgarna att betala bland världens högsta skatter. När därför kommunen frångår detta samhällskontrakt och, som man säger sig ha för avsikt, tänker lägga ned äldreboendet Önnebo i Önneköp redan till den 1 januari 2018, då menar vi att de 4,6 mkr som driften hitintills kostar och som frigörs i och med
nedläggningen ska återföras till skattekollektivet genom en skattesänkning. Däremot anser vi inte att s.k. ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven av Rättsmedicinalverket till minst 20 år och som överklagat åldersuppskrivningen ska komma i åtnjutande av fortsatt kommunal omvårdnad. Vi vill att kommunen låter ålderstesta alla ensamkommande, och att de som får sin ålder uppskriven polisanmäls och snarast återförvisas till Migrationsverkets boende. Genom ett sådant förfarande bedömer vi att kommunens kostnader kan
minskas med 5 mkr under 2018. En viktig uppgift i den kommunala kärnverksamheten är att våra barn ska ha rätt till en trygg och lärorik skolgång, även på landsbygden. Det ökande antalet elever i främst tätortens skolor fordrar ett ekonomiskt tillskott till verksamhet vilket vi vill tillskjuta med beloppet 4,6 mkr. Därutöver vill vi ålägga barn- och utbildningsförvaltningen att minska kostnaderna för modersmålsundervisning med 1,0 mkr. Att erbjuda modersmålsundervisning i förskolan ser vi inte som meningsfullt. Dessutom ska modersmålsundervisningen i grundskolan enbart bedrivas med därför behöriga lärare och utanför ordinarie skoltid.

Läs hela vårt budgetförslag här.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*