Kommunal hyresgaranti – ett debattinlägg | Sverigedemokraterna i Hörby

Kommunal hyresgaranti – ett debattinlägg

Den 29/8 röstade kommunfullmäktige med minsta möjliga mariginal, 21 (S, C, MP, L) röster mot 20 (SD, M, SPI) igenom en kommunal hyresgaranti som ska göra det möjligt för sk. ”nyanlända” att gå före i bostadskön. Talet nedan höll sverigedemokraternas gruppledare inför kommunfullmäktige den 30 maj, då den samlade oppositionen i varje fall lyckades uppnå en återremiss i ärendet.

Hyresgarantin är ett skolexempel på hur välfärdsstatens resurser förskingras och går till ett ändamål som riksdagen aldrig avsåg när den lagliga grunden för hyresgarantin tillkom – och inte initierat från Stockholm denna gång, utan här lokalt, i Hörby. Trolöshet mot huvudman, torde vara den bästa beskrivningen på det trixande med lagstiftningen man tänker göra här.

Som ett led i bemödandena att bereda plats för fler invandrare i Hörby kommun skall kommunen utställa s.k. hyresgarantier till personer som uppbär s.k. etableringsstöd från Arbetsförmedlingen. Etableringsstödet infördes i december 2010 av den dåvarande alliansregeringen och innebär att personer och familjer som fått uppehållstillstånd skrivs in vid AF för åtgärder och får därmed rätt till ett mycket frikostigt bidragssystem som för flerbarnsfamiljer kan innebära skattefria bidrag på långt över 30000 kr/mån. Dock högst under 2 år. Därefter skall individerna ha egen försörjning. Var tanken…

När SCB för ett par år sedan kontrollerade hur etableringsuppdraget hade utfallit visade det sig att ”Bara tre procent av nyanlända flyktingar fick ett jobb utan statliga subventioner efter att ha ingått i regeringens så kallade etableringsreform.” (SR) Med andra ord: så gott som alla, 97%, förblev bidragstagare även efter etableringen. Någon egen försörjningsförmåga kan det inte vara tal om. Etableringsstödet är i verkligheten ett försörjningsstöd och inget annat.

Vad har då detta med hyresgarantin att skaffa? Jo, när lagarna som gäller hyresgarantin tillkom fanns inte etableringen; de tillkom 2009 och tidigare. Och intentionen med att införa den kommunala hyresgarantin är solklar: det handlar om att göra det möjligt för personer som har egen försörjningsförmåga att få ett hyreskontrakt, när de annars inte kan få det, t.ex. pga. betalningsanmärkningar. Det var aldrig lagstiftarens avsikt att garantin skulle ges till personer som inte kan betala sin egen hyra genom egna inkomster. För att göra detta riktigt tydligt gjorde Boverket klart att personer som har försörjningsstöd inte har rätt till en kommunal hyresgaranti.

Vari ligger då tricket? Jo, tricket ligger i att Etableringsstödet, som inte ens fanns på kartan när den kommunala hyresgarantin tillkom, inte ska betraktas som ett försörjningsstöd, utan som inkomst av egen försörjning – visserligen skattefri, men ändå. Med andra ord kan kommuner som så vill göra det möjligt för personer som har etablering att få en kommunal hyresgaranti. Detta trots att så många som 97% av dem inte kan och inte kommer att kunna försörja sig själva efter etableringen. Om det vore sant, som kommunalrådet Susanne Meijer säger, att garantin skall gälla lika för alla, även svenskar, då vill jag veta hur en svensk medborgare kan komma i åtnjutande av etableringsstödet? Eller varför en svensk som uppbär försörjningsstöd inte har rätt till en hyresgaranti?

Naturligtvis har det aldrig varit meningen att någon svensk skulle få del av hyresgarantin. Det handlar enbart om att tillskapa en gräddfil för invandrare till Hörbys bostäder. För att nå det målet trixar ni och åsidosätter principen om likabehandling som är så grundläggande för varje demokratisk maktutövning. Det är maktmissbruk av grövsta kaliber och beteckningen trolöshet mot huvudman är inte fel på plats: huvudmannen, dvs. svenska folket genom riksdagen, inför före 2009 en lagstiftning som ni i Hörby kommuns majoritetsstyre anser er kunna lagvränga till egen fördel när det passar.

Ni har ännu chansen, jag yrkar nämligen i första hand på att personer som ingår i etableringsuppdraget inte skall komma i fråga för den kommunala hyresgarantin. I andra hand yrkar jag på avslag till hela hyresgarantin.

För det fall att ni anser att personer i etablering skall ha rätt till hyresgarantin vill jag motivera mitt avslagsyrkande med att läsa ett par rader ur den uttömmande skrivelse som socialförvaltningen gjort angående hyresgarantin:

Socialförvaltningens bedömning
Detta är ingen insats utifrån socialtjänstlagen eller annan lag som idag tillämpas inom socialförvaltningen. Personer som kan komma ifråga utifrån hyresgarantin ska bedömas ha egna ekonomiska förutsättningar att fullfölja hyresbetalningar. Försörjningsstöd är inte godtagbar som ekonomisk förutsättning enligt lagen som reglerar hyresgarantin. För att kunna erhålla hyresgaranti utifrån Förordning (2007:623) behöver en utredning genomföras för att kunna bedöma om en person eller en familj har de förutsättningar som krävs. Vidare behövs rutiner för ansökan om det statliga bidrag som är knutet till den kommunala hyresgarantin. Detta kräver både ny kunskap om förordningen, hur den ska tillämpas och ny utredningsmetodik, liksom ytterligare resurser för att utföra arbetet.

Utifrån den målgrupp som kan komma ifråga för Boverkets kommunala hyresgaranti enligt Förordning (2007:623) och då försörjningsstöd inte är godtagbar som inkomst, görs bedömningen att om Boverkets kommunala hyresgaranti ska införas i en verksamhet i Hörby kommun bör den inte införas i något av socialnämndens verksamhetsområden. Det är idag svårt att se hur verksamheten med Boverkets kommunala hyresgaranti på ett naturligt sätt ska kunna införlivas i det arbete som idag bedrivs inom socialförvaltningen.

Det finns mycket mer att säga mot förslaget, t.ex. så sägs ingenting om tillkommande kostnader för garantin och hanteringen av den, eller om avgränsningen. Jag förstår ju varför, ni i majoriteten har ju alltid en lösning till hands: höj bara skatten!

Stefan Borg, gruppledare, SD

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*