Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 2

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • Valsedelns utseende i det kommande valet

  Av webhorby den 7 februari, 2018
  0
  0

  Söndagen den 4 februari höll Sverigedemokraterna Hörby årsmöte. Och det var the same procedure as last year: val av ny styrelse, val av revisorer osv. Alltsammans avklarat på 32 minuter.
  En sak var dock annorlunda: vi valde i år listan med personer till att stå på valsedeln. 23 personer sammanlagt, med de mest skiftande yrkeserfarenheter. På denna lista samlas en stor kompetens och en stark vilja att bidra till en bättre framtid för Hörby kommun. Av båda könen. Jag kan bara för egen del säga att jag är mycket stolt och förhoppningsfull över att ha detta underbara gäng till stöd nu när vi går in i den kanske viktigaste valrörelsen i Sveriges moderna tid.

  Så mitt råd till övriga partier i Hörby lyder: håll i hattarna, gott folk, för nu ska banan sopas!

 • Anförande i budgetdebatten – Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

  Av webhorby den 31 oktober, 2017
  0
  0

  Som förhoppningsvis alla vet lever vi i en värld med begränsade resurser. Och politikens uppgift är att prioritera hur resurserna används. Det kan också uttryckas som att politik handlar om att ställa grupp mot grupp. Detsamma gäller för Hörby kommun. Det förslag till budget för 2018 som vi sverigedemokrater här lägger fram prioriterar de grupper som är viktigast för oss. De grupper som vi menar ska ha en större del av den gemensamma kakan är framför allt våra äldre, de som har byggt upp landet vi fick ärva. Och de, som i sin tur ska ärva det land vi lämnar efter oss, våra barn. Vi sverigedemokrater åser med sorg hur dessa grupper drabbas av den politik som förs, i Hörby kommun lika väl som i hela landet. Antalet fattigpensionärer växer för varje dag; när räkningarna är betalda återstår kanske bara korvören till mat. Antalet platser på äldreboenden minskar hela tiden, även i Hörby som redan hör till de kommuner som har lägst antal i landet. Nu ska det sista boendet på landsbygden, Önnebo, läggas ned. Samtidigt vet vi med säkerhet att inom några år kommer antalet personer som är äldre än 80 år, varav många lider av demenssjukdomar, att explodera. När det gäller våra barn, som det åligger kommunen att ge en trygg och god skolgång, så ser läget inte bättre ut. Skolresultaten sjunker som en sten och har snart nått botten bland landets kommuner. Problem i skolan medför att föräldrar som har möjlighet väljer att sätta sina barn i andra kommuners skolor. Och de skolor som har minst problem och som kan erbjuda den tryggaste skolgången, landsbygdsskolorna, vill ni i majoriteteten skära ned på, om än inte före valet. Men inte bara landsbygden lider av era prioriteringar, även tätorten drabbas hårt, genom att många upplever en snabbt ökande otrygghet, främst kvinnor. Kriminella gäng, öppen knarkhandel på gator och torg – tidningsrubrikerna har gjort Hörby ökänt i hela landet. Vi sverigedemokrater har hela tiden varnat för konsekvenserna av en alltför ohämmad befolkningsökning dominerad av män från tredje världen. Man har inte lyssnat till oss utan istället lagt mångmiljonbelopp på inköp och inhyrning av bostäder till nyanlända och stödboenden för ensamkommande män. Konsekvenserna av denna politik kan man läsa om i tidningarna.

  Texten fortsätter, läs hela budgetanförandet här.

 • Budgetförslag för 2018

  Av webhorby den 16 oktober, 2017
  0
  0

   

  Sverigedemokraterna i Hörby föreslår kommunfullmäktige att anta följande budget för 2018

  – att sänka skatteutdebiteringen med 25 öre till 20,83 kr.
  – att höja överskottsmålet 2018 till 2,0 %
  – att överskottsmålet 2019 och 2020 är 2,0 %

  Starka finanser behövs

  Sverigedemokraterna ser med oro på utvecklingen för Hörby kommun. Invandringen från främst Mellersta Östern och Nordafrika fortsätter i mycket hög takt samtidigt som staten övervältrar
  kostnaderna för invandringen på kommunerna i allt högre grad. Den bidragsberoende andelen av Hörbys befolkning kommer att växa i rask takt under de närmaste åren, utan att någon förbättring är att vänta ens på lång sikt. Redan i år kommer mer än 50 personer att ha övergått från det statliga systemet med etableringsbidrag till att bli fall för det kommunala försörjningsansvaret. Under nästa år lär det bli många fler än så. Dessutom medför den stora invandringen snabbt ökande kostnader inom förskola, grundskola och utbildning, samtidigt som Hörby kommuns skolresultat i rask takt närmar sig den absoluta botten bland Sveriges kommuner. Mot bakgrund av att den mycket långvariga högkonjunkturen nu närmar sig sitt slut menar vi sverigedemokrater att den kommunala kärnverksamheten ska ha högsta prioritet. För säkerställa en god ekonomisk hushållning vill vi att överskottsmålet för 2018 sätts till 2,0 %, vilket motsvarar 17,0 mkr. Sverigedemokraterna vill se en snabb upprustning av det kommunägda fastighetsbeståndet och snabbt satsa på åtgärder för att öka tryggheten i Hörby.

  Kärnverksamheten och nämnderna

  Sverigedemokraternas uppfattning är att en av den kommunala kärnverksamhetens viktigaste uppgifter handlar om att våra äldre ska vara garanterade en trygg ålderdom, med ett boende efter
  behov. En ”skälig” levnadsstandard är inte nog, enligt vårt förmenande. Äldreboenden ska erbjudas dem som har behov och önskemål om detta. Även andra slag av trygghets- och serviceboenden bör tillskapas. Detta menar vi är en del av det samhällskontrakt som motiverar medborgarna att betala bland världens högsta skatter. När därför kommunen frångår detta samhällskontrakt och, som man säger sig ha för avsikt, tänker lägga ned äldreboendet Önnebo i Önneköp redan till den 1 januari 2018, då menar vi att de 4,6 mkr som driften hitintills kostar och som frigörs i och med
  nedläggningen ska återföras till skattekollektivet genom en skattesänkning. Däremot anser vi inte att s.k. ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven av Rättsmedicinalverket till minst 20 år och som överklagat åldersuppskrivningen ska komma i åtnjutande av fortsatt kommunal omvårdnad. Vi vill att kommunen låter ålderstesta alla ensamkommande, och att de som får sin ålder uppskriven polisanmäls och snarast återförvisas till Migrationsverkets boende. Genom ett sådant förfarande bedömer vi att kommunens kostnader kan
  minskas med 5 mkr under 2018. En viktig uppgift i den kommunala kärnverksamheten är att våra barn ska ha rätt till en trygg och lärorik skolgång, även på landsbygden. Det ökande antalet elever i främst tätortens skolor fordrar ett ekonomiskt tillskott till verksamhet vilket vi vill tillskjuta med beloppet 4,6 mkr. Därutöver vill vi ålägga barn- och utbildningsförvaltningen att minska kostnaderna för modersmålsundervisning med 1,0 mkr. Att erbjuda modersmålsundervisning i förskolan ser vi inte som meningsfullt. Dessutom ska modersmålsundervisningen i grundskolan enbart bedrivas med därför behöriga lärare och utanför ordinarie skoltid.

  Läs hela vårt budgetförslag här.

 • Överklagande av val enligt 38 kap 90 § Kyrkoordningen

  Av webhorby den 22 september, 2017
  0
  0

  I samband med kyrkovalet i Hörby församlingshem den 17 september 2017 har flera vittnen samstämmigt uppgivit att valet har genomförts felaktigt.

  Valsedlar för Sverigedemokraterna har inte funnits tillgängliga i vallokalens ställ för dessa. Vid förfrågan har röstmottagare hävdat att Sverigedemokraternas valsedlar inte fanns att tillgå. Eftersom 6000 valsedlar för varje val där Sverigedemokraterna deltog tillställts vallokalen före valet måste det betraktas som uteslutet att dessa skulle ha tagit slut genom normal förbrukning.

  I Långaröds församlingshem hade enligt ett vittne Sverigedemokraternas valsedlar gömts bakom andra nomineringsgruppers valsedlar.

  Vidare har röstmottagare lämnat falsk information till flera väljare. Falska information har varit att påstå att Sverigedemokraterna INTE hade några valsedlar och falsk information om möjligheten att rösta genom att fylla i en blank valsedel med förkortningen SD.

  På grund av att röstmottagare enligt vittnesuppgifterna lämnat vilseledande information till väljare, inte tillsett att valsedlar funnits att tillgå i därför avsett ställ och/eller att dessa inte varit fullt synliga anser undertecknad att det finns skäl för misstanken om att valfusk har begåtts avsiktligt alternativt att någon eller några har saboterat valet.

  Jag anser att det vid valet i Hörby förekommit ett flertal enligt 38 kap 93 § oegentligheter och kräver omval i den berörda församlingen.

  Enl. 38 kap 93 §

  Valprövningsnämnden ska vid prövningen av ett överklagande upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen om

  1. det vid förberedande och genomförande av valet har förekommit en åtgärd som ett kyrkligt organ svarar för som avviker från föreskriven ordning,
  2. någon har hindrat röstningen,
  3. avgivna röster har förvanskats, eller
  4. någon har otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

  Se bilagd fil som är inskickad till Svenska kyrkans valprövningsnämnd

  Johan Ohlin, ordförande SD Hörby

 • Överklagande av markanvisningsavtal gällande Stattena norra

  Av webhorby den 8 september, 2017
  0
  0

  Överklagande av kommunfullmäktiges i Hörby beslut 2017-08-28, § 101, Markanvisningsavtal gällande Stattena norra – laglighetsprövning enligt 10 kap 8 § kommunallagen.

  SD Hörby har genom Stefan Borg överklagat markanvisningsavtalet gällande Stattena norra. Se bilagt dokument