Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 2

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • En effektiv skola – även på landsbygden

  Av webhorby den 25 april, 2018
  0
  0

  Svensk skola har gått från att vara en av världens bästa, till att vara en skola i förfall. En bra skola med effektivt lärande är en förutsättning för en framtida
  fungerande arbetsmarknad och därmed för vår framtida välfärd.

  För oss sverigedemokrater är det uppenbart att mycket måste förändras för att situationen ska förbättras i skolan. Vårt krav är att skolan skall prioriteras
  i kommunens budget. Utöver att tillföra pengar krävs det en annan attityd till skolpolitik och lärande, skolverksamheten skall vara en av kommunens allra
  viktigaste kärnverksamheter.

  Landsbygdens skolor skall befästas och vidareutvecklas. Detta skall ske långsiktigt, inte överlämnas på vinst och förlust åt godtycklighet och snabba
  förändringar. De som flyttar till Hörby kommun från Lund-Malmöområdet väljer ofta landsbygden. En grundförutsättning för att barnfamiljer skall kunna
  bo på landsbygden är att det finns skola i närområdet. Föräldrarna skall känna tryggheten att skolan finns kvar när väl barnen behöver den. Utan skolor
  riskerar landsbygden att utarmas.

  Landsbygdens skolor har alltid varit i skottgluggen för klåfingriga politiker, så även nu under den styrande regnbågskoalitionen. Just nu utreds konsekvenserna
  av att ”minska antalet enheter”, det vill säga att lägga ner skolor. Argument som förs fram är bland andra effektivisering av organisation och
  personal.

  Vi sverigedemokrater tror inte på större enheter. Det är närhets- och trygghetsprincipen som ska råda.

  Klicka på bilden för att läsa vår folder från 2016.
   

 • Hörby kommuns rättsövergrepp på en enskild person

  Av webhorby den 13 april, 2018
  0
  0

  Nu har äntligen domen kommit i ett viktigt rättsfall som berör en av Hörby kommuns medborgare. Kommunens tjänstemän har drivit ett tveksamt ärende hela vägen upp till mark och miljööverdomstolen för att kunna etablera ett prejudikat. I domen kan man läsa att Hörby kommuns talan avslås. Denna process där kommunen har kämpat med ett tveksamt rättsfall mot en kommunmedborgare har orsakat stort och onödigt lidande för en enskild person. Ledamöterna från Sverigedemokraterna har hela vägen varit av uppfattningen att inte driva denna rättsprocess.

  Läs gärna igenom de protokoll och våra reservationer som finns i ärendet.

  Johan Ohlin, andra vice ordförande miljönämnden och Sten Månsson, ledamot i miljönämnden.

   

  Sidor från Protokoll 2015-04-14

  Sidor från Protokoll 2015-05-19

  Sidor från Protokoll 2016-08-23

  Sidor från Protokoll 2017-05-16

  Dom mark- och miljööverdomstolen angående föreläggande att vidta markundersökning fastigheten Särsvik 1-39

  Sverigedemokraternas reservation när ärendet skulle drivas i mark och miljööverdomstolen.

  Ärendenr: MN 2015/45

  Undertecknade ordinarie miljönämndsledamöter röstade emot beslutet i miljönämnden redan då ärendet var uppe i nämnden för beslut 2015-05-19 och reserverade oss skriftligt mot beslutet som då togs. I denna nu aktuella reservation, hänvisar vi även till vår tidigare reservation, som i allt väsentligt belyser vår ståndpunkt i ärendet.

  Historik från beslutet 2015

  Före beslutet i nämnden 2015 poängterade handläggaren Jenny Eriksson att ärendet var tveksamt men principiellt viktigt, eftersom hon helst såg att det fick avgöras av domstol hela vägen upp – och att hon härmed kunde få ett prejudikat för den här typen av ärende. Efter ett sådant här resonemang från handläggarens sida före beslutet, borde ”nackhåren” ha rest sig på samtliga nämndsledamöter. Tyvärr blev det inte så, eftersom majoriteten av ledamöterna bara ”nickade” med, utan minsta eftertanke om vad följderna kunde bli för fastighetsägaren som helt uppenbart blivit grundlurad och lurad i en fälla vid köpet. Vad vi kan förstå, så hade majoriteten av nämndens ledamöter inte satt sig in i ärendet alls, utan röstade endast på föreslaget beslut. Vad vi minns så var det bara vi Sverigedemokratiska nämndsledamöter som var starkt kritiska mot tjänstemannens/förvaltningens förslag till beslut. Vår uppfattning då, vilken är oförändrad än i dag – är den – att beslutet redan då var ett grovt rättsövergrepp på en enskild person. I en demokratisk stat är det både skändligt och djupt orättvist att fatta dylika beslut, där det inte finns någon som helst bevisning som styrker fastighetsägarens ansvar för den eventuella förorening som antyds.

  Skall enskilda personer finansiera kommunala tjänstemäns nyfikenhet och iver, att erhålla prejudicerande domar?? 

  Det krävs ingen högre matematik att räkna ut och förstå, att en dylik process med överklagande ända upp till högsta instans i advokatarvoden kostar fastighetsägaren en mindre förmögenhet. Om denne inte hade anlitat advokat till hjälp att föra sin talan, så hade han bildligt talat blivit överkörd med ångvält och på intet sätt kunna åtnjuta någon rättvisa alls. En advokat debiterar ca 1.600 kronor i timmen plus moms, alltså i princip 2.000 kronor i timmen. Alltså har Jenny Erikssons nyfikenhet och prejudikatsiver måhända kostat markägaren bortåt 200 000 kronor i advokatarvoden. Detta faktum skall man då ställa mot att hon före beslutet i nämnden 2015-05-19 från talarstolen tillkännagav att ärendet var tveksamt, varför det var speciellt viktigt att driva detsamma vidare för att i bästa fall få ett prejudikat från högsta instans. Vi kan inte få ett dylikt resonemang till något annat än ren och skär cynism av värsta sorten, samt en total avsaknad av empati. I alla andra sammanhang är etablissemanget väldigt noggranna med att påtala vikten av att man skall visa empati – och kommer mer än gärna med pekpinnar mot dem som inte ställer in sig i ledet beträffande detta synsätt. En hel del människor har till och med förlorat sitt arbete pga detta.  Annat hade det varit, om miljönämnden stod för markägarens advokatkostnader.

  Vad kan det vara för drivkrafter som får en kommunal tjänsteman att driva ett så här pass tveksamt ärende, så att säga ända in i ”kaklet”, utan någon som helst hänsyn till konsekvenserna för en enskild samhällsmedborgare.

  Det precisa svaret på denna fråga är det ju endast handläggaren som kan leverera, men vi vill gärna ge oss på en – som vi tror – väldigt kvalificerad gissning.  Jo, vi tror med bestämdhet, att när en kommunal tjänsteman driver ett ytterst tveksamt ärende på det här sättet, så har vederbörande uppenbarligen drabbats av en överdriven nit som orsakats av en okuvlig opportunistisk duktighets- duglighetsiver.

  Då inställer sig också frågan, varför man drabbas av sådant? Det kan naturligtvis bero på en mix av allt från rent ideologiska- till karriärsskäl. En av oss läste en artikel i en tidskrift för en tid sedan, där man pekade på faran för tjänstemän som arbetade med miljöfrågor och miljöärenden. Artikelförfattaren menade, att miljöarbetare inte sällan under sitt arbete, men även redan under utbildningen radikaliseras i sina tankar och strävanden och får en känsla av otillräcklighet för att man inte kan rädda världen snabbt nog och helst ensam.

  Den andra ytterligheten är förstås att det utvecklats en kutym, jargong eller tävlan mellan tjänstemännen inom myndigheten om vem som kan driva flest ärenden så långt, att man får ett prejudikat. Flest prejudikat kan uppenbart blidka cheferna och innebära ett antal kliv upp på karriärstegen, samt stilla bekräftelsebehovet.

  Vad är en kommunpolitikers roll i den här typen av ärenden?

  Jo, vi är ”moderatorer” och det är vår plikt att filtrera bort det som uppenbart kan vara samhällsskadligt, samt vara en kontrollfunktion som förhindrar att inget skenar iväg och blir till ren galenskap. Vi menar, att det beslut som togs i Miljönämnden 2015-05-19 inte var något annat än ren galenskap. Vid senaste Miljönämndsmötet 2017-05-16 späddes denna galenskap på ytterligare genom att nämnden röstade genom förslaget till beslut ang. yttrandet över Mark- och miljödomstolens dom och yrkandet på avslag vad gäller markägarens överklagan av denna dom. Dock gick förslaget genom med minsta möjliga marginal, eftersom ordföranden tvingades använda sin utslagsröst.

  Mark- och Miljödomstolen skiljaktig.

  Med samma klena marginal blev utslaget i Mark- och Miljödomstolen, där ena domaren var skiljaktig. Domaren/ordföranden tvingades även här använda sin utslagsröst för att vinna målet till markägarens nackdel.

  Den skiljaktige domaren hade anfört i princip exakt samma skäl som vi undertecknade, i så väl denna reservation, liksom den vi framförde i vår förra reservation. Alltså är detta ett väldigt tveksamt ärende, liksom Jenny Eriksson berättade och intygade före beslutet i Miljönämnden 2015. Varför då riva upp så mycket damm, och vålla advokatkostnader i 100.000-tals kronor klassen. Därför hade det nu varit klädsamt för Hörby Miljönämnd, att inte yrka avslag på markägarens överklagan av Mark- och Miljödomstolens dom, medan man fortfarande har en chans att rädda ansiktet.

  Med bestörtning och olust över hela ärendehanteringen, tecknar vi….

  Dala – Östraby

  Sten-E. Månsson

  Ordinarie ledamot Miljönämnden                                Johan Ohlin

  2:e vice ordförande Miljönämnden

 • Valsedelns utseende i det kommande valet

  Av webhorby den 7 februari, 2018
  0
  0

  Söndagen den 4 februari höll Sverigedemokraterna Hörby årsmöte. Och det var the same procedure as last year: val av ny styrelse, val av revisorer osv. Alltsammans avklarat på 32 minuter.
  En sak var dock annorlunda: vi valde i år listan med personer till att stå på valsedeln. 23 personer sammanlagt, med de mest skiftande yrkeserfarenheter. På denna lista samlas en stor kompetens och en stark vilja att bidra till en bättre framtid för Hörby kommun. Av båda könen. Jag kan bara för egen del säga att jag är mycket stolt och förhoppningsfull över att ha detta underbara gäng till stöd nu när vi går in i den kanske viktigaste valrörelsen i Sveriges moderna tid.

  Så mitt råd till övriga partier i Hörby lyder: håll i hattarna, gott folk, för nu ska banan sopas!

 • Anförande i budgetdebatten – Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

  Av webhorby den 31 oktober, 2017
  0
  0

  Som förhoppningsvis alla vet lever vi i en värld med begränsade resurser. Och politikens uppgift är att prioritera hur resurserna används. Det kan också uttryckas som att politik handlar om att ställa grupp mot grupp. Detsamma gäller för Hörby kommun. Det förslag till budget för 2018 som vi sverigedemokrater här lägger fram prioriterar de grupper som är viktigast för oss. De grupper som vi menar ska ha en större del av den gemensamma kakan är framför allt våra äldre, de som har byggt upp landet vi fick ärva. Och de, som i sin tur ska ärva det land vi lämnar efter oss, våra barn. Vi sverigedemokrater åser med sorg hur dessa grupper drabbas av den politik som förs, i Hörby kommun lika väl som i hela landet. Antalet fattigpensionärer växer för varje dag; när räkningarna är betalda återstår kanske bara korvören till mat. Antalet platser på äldreboenden minskar hela tiden, även i Hörby som redan hör till de kommuner som har lägst antal i landet. Nu ska det sista boendet på landsbygden, Önnebo, läggas ned. Samtidigt vet vi med säkerhet att inom några år kommer antalet personer som är äldre än 80 år, varav många lider av demenssjukdomar, att explodera. När det gäller våra barn, som det åligger kommunen att ge en trygg och god skolgång, så ser läget inte bättre ut. Skolresultaten sjunker som en sten och har snart nått botten bland landets kommuner. Problem i skolan medför att föräldrar som har möjlighet väljer att sätta sina barn i andra kommuners skolor. Och de skolor som har minst problem och som kan erbjuda den tryggaste skolgången, landsbygdsskolorna, vill ni i majoriteteten skära ned på, om än inte före valet. Men inte bara landsbygden lider av era prioriteringar, även tätorten drabbas hårt, genom att många upplever en snabbt ökande otrygghet, främst kvinnor. Kriminella gäng, öppen knarkhandel på gator och torg – tidningsrubrikerna har gjort Hörby ökänt i hela landet. Vi sverigedemokrater har hela tiden varnat för konsekvenserna av en alltför ohämmad befolkningsökning dominerad av män från tredje världen. Man har inte lyssnat till oss utan istället lagt mångmiljonbelopp på inköp och inhyrning av bostäder till nyanlända och stödboenden för ensamkommande män. Konsekvenserna av denna politik kan man läsa om i tidningarna.

  Texten fortsätter, läs hela budgetanförandet här.

 • Budgetförslag för 2018

  Av webhorby den 16 oktober, 2017
  0
  0

   

  Sverigedemokraterna i Hörby föreslår kommunfullmäktige att anta följande budget för 2018

  – att sänka skatteutdebiteringen med 25 öre till 20,83 kr.
  – att höja överskottsmålet 2018 till 2,0 %
  – att överskottsmålet 2019 och 2020 är 2,0 %

  Starka finanser behövs

  Sverigedemokraterna ser med oro på utvecklingen för Hörby kommun. Invandringen från främst Mellersta Östern och Nordafrika fortsätter i mycket hög takt samtidigt som staten övervältrar
  kostnaderna för invandringen på kommunerna i allt högre grad. Den bidragsberoende andelen av Hörbys befolkning kommer att växa i rask takt under de närmaste åren, utan att någon förbättring är att vänta ens på lång sikt. Redan i år kommer mer än 50 personer att ha övergått från det statliga systemet med etableringsbidrag till att bli fall för det kommunala försörjningsansvaret. Under nästa år lär det bli många fler än så. Dessutom medför den stora invandringen snabbt ökande kostnader inom förskola, grundskola och utbildning, samtidigt som Hörby kommuns skolresultat i rask takt närmar sig den absoluta botten bland Sveriges kommuner. Mot bakgrund av att den mycket långvariga högkonjunkturen nu närmar sig sitt slut menar vi sverigedemokrater att den kommunala kärnverksamheten ska ha högsta prioritet. För säkerställa en god ekonomisk hushållning vill vi att överskottsmålet för 2018 sätts till 2,0 %, vilket motsvarar 17,0 mkr. Sverigedemokraterna vill se en snabb upprustning av det kommunägda fastighetsbeståndet och snabbt satsa på åtgärder för att öka tryggheten i Hörby.

  Kärnverksamheten och nämnderna

  Sverigedemokraternas uppfattning är att en av den kommunala kärnverksamhetens viktigaste uppgifter handlar om att våra äldre ska vara garanterade en trygg ålderdom, med ett boende efter
  behov. En ”skälig” levnadsstandard är inte nog, enligt vårt förmenande. Äldreboenden ska erbjudas dem som har behov och önskemål om detta. Även andra slag av trygghets- och serviceboenden bör tillskapas. Detta menar vi är en del av det samhällskontrakt som motiverar medborgarna att betala bland världens högsta skatter. När därför kommunen frångår detta samhällskontrakt och, som man säger sig ha för avsikt, tänker lägga ned äldreboendet Önnebo i Önneköp redan till den 1 januari 2018, då menar vi att de 4,6 mkr som driften hitintills kostar och som frigörs i och med
  nedläggningen ska återföras till skattekollektivet genom en skattesänkning. Däremot anser vi inte att s.k. ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven av Rättsmedicinalverket till minst 20 år och som överklagat åldersuppskrivningen ska komma i åtnjutande av fortsatt kommunal omvårdnad. Vi vill att kommunen låter ålderstesta alla ensamkommande, och att de som får sin ålder uppskriven polisanmäls och snarast återförvisas till Migrationsverkets boende. Genom ett sådant förfarande bedömer vi att kommunens kostnader kan
  minskas med 5 mkr under 2018. En viktig uppgift i den kommunala kärnverksamheten är att våra barn ska ha rätt till en trygg och lärorik skolgång, även på landsbygden. Det ökande antalet elever i främst tätortens skolor fordrar ett ekonomiskt tillskott till verksamhet vilket vi vill tillskjuta med beloppet 4,6 mkr. Därutöver vill vi ålägga barn- och utbildningsförvaltningen att minska kostnaderna för modersmålsundervisning med 1,0 mkr. Att erbjuda modersmålsundervisning i förskolan ser vi inte som meningsfullt. Dessutom ska modersmålsundervisningen i grundskolan enbart bedrivas med därför behöriga lärare och utanför ordinarie skoltid.

  Läs hela vårt budgetförslag här.