Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 2

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • Budgetförslag för 2018

  Av webhorby den 16 oktober, 2017
  0
  0

   

  Sverigedemokraterna i Hörby föreslår kommunfullmäktige att anta följande budget för 2018

  – att sänka skatteutdebiteringen med 25 öre till 20,83 kr.
  – att höja överskottsmålet 2018 till 2,0 %
  – att överskottsmålet 2019 och 2020 är 2,0 %

  Starka finanser behövs

  Sverigedemokraterna ser med oro på utvecklingen för Hörby kommun. Invandringen från främst Mellersta Östern och Nordafrika fortsätter i mycket hög takt samtidigt som staten övervältrar
  kostnaderna för invandringen på kommunerna i allt högre grad. Den bidragsberoende andelen av Hörbys befolkning kommer att växa i rask takt under de närmaste åren, utan att någon förbättring är att vänta ens på lång sikt. Redan i år kommer mer än 50 personer att ha övergått från det statliga systemet med etableringsbidrag till att bli fall för det kommunala försörjningsansvaret. Under nästa år lär det bli många fler än så. Dessutom medför den stora invandringen snabbt ökande kostnader inom förskola, grundskola och utbildning, samtidigt som Hörby kommuns skolresultat i rask takt närmar sig den absoluta botten bland Sveriges kommuner. Mot bakgrund av att den mycket långvariga högkonjunkturen nu närmar sig sitt slut menar vi sverigedemokrater att den kommunala kärnverksamheten ska ha högsta prioritet. För säkerställa en god ekonomisk hushållning vill vi att överskottsmålet för 2018 sätts till 2,0 %, vilket motsvarar 17,0 mkr. Sverigedemokraterna vill se en snabb upprustning av det kommunägda fastighetsbeståndet och snabbt satsa på åtgärder för att öka tryggheten i Hörby.

  Kärnverksamheten och nämnderna

  Sverigedemokraternas uppfattning är att en av den kommunala kärnverksamhetens viktigaste uppgifter handlar om att våra äldre ska vara garanterade en trygg ålderdom, med ett boende efter
  behov. En ”skälig” levnadsstandard är inte nog, enligt vårt förmenande. Äldreboenden ska erbjudas dem som har behov och önskemål om detta. Även andra slag av trygghets- och serviceboenden bör tillskapas. Detta menar vi är en del av det samhällskontrakt som motiverar medborgarna att betala bland världens högsta skatter. När därför kommunen frångår detta samhällskontrakt och, som man säger sig ha för avsikt, tänker lägga ned äldreboendet Önnebo i Önneköp redan till den 1 januari 2018, då menar vi att de 4,6 mkr som driften hitintills kostar och som frigörs i och med
  nedläggningen ska återföras till skattekollektivet genom en skattesänkning. Däremot anser vi inte att s.k. ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven av Rättsmedicinalverket till minst 20 år och som överklagat åldersuppskrivningen ska komma i åtnjutande av fortsatt kommunal omvårdnad. Vi vill att kommunen låter ålderstesta alla ensamkommande, och att de som får sin ålder uppskriven polisanmäls och snarast återförvisas till Migrationsverkets boende. Genom ett sådant förfarande bedömer vi att kommunens kostnader kan
  minskas med 5 mkr under 2018. En viktig uppgift i den kommunala kärnverksamheten är att våra barn ska ha rätt till en trygg och lärorik skolgång, även på landsbygden. Det ökande antalet elever i främst tätortens skolor fordrar ett ekonomiskt tillskott till verksamhet vilket vi vill tillskjuta med beloppet 4,6 mkr. Därutöver vill vi ålägga barn- och utbildningsförvaltningen att minska kostnaderna för modersmålsundervisning med 1,0 mkr. Att erbjuda modersmålsundervisning i förskolan ser vi inte som meningsfullt. Dessutom ska modersmålsundervisningen i grundskolan enbart bedrivas med därför behöriga lärare och utanför ordinarie skoltid.

  Läs hela vårt budgetförslag här.

 • Överklagande av val enligt 38 kap 90 § Kyrkoordningen

  Av webhorby den 22 september, 2017
  0
  0

  I samband med kyrkovalet i Hörby församlingshem den 17 september 2017 har flera vittnen samstämmigt uppgivit att valet har genomförts felaktigt.

  Valsedlar för Sverigedemokraterna har inte funnits tillgängliga i vallokalens ställ för dessa. Vid förfrågan har röstmottagare hävdat att Sverigedemokraternas valsedlar inte fanns att tillgå. Eftersom 6000 valsedlar för varje val där Sverigedemokraterna deltog tillställts vallokalen före valet måste det betraktas som uteslutet att dessa skulle ha tagit slut genom normal förbrukning.

  I Långaröds församlingshem hade enligt ett vittne Sverigedemokraternas valsedlar gömts bakom andra nomineringsgruppers valsedlar.

  Vidare har röstmottagare lämnat falsk information till flera väljare. Falska information har varit att påstå att Sverigedemokraterna INTE hade några valsedlar och falsk information om möjligheten att rösta genom att fylla i en blank valsedel med förkortningen SD.

  På grund av att röstmottagare enligt vittnesuppgifterna lämnat vilseledande information till väljare, inte tillsett att valsedlar funnits att tillgå i därför avsett ställ och/eller att dessa inte varit fullt synliga anser undertecknad att det finns skäl för misstanken om att valfusk har begåtts avsiktligt alternativt att någon eller några har saboterat valet.

  Jag anser att det vid valet i Hörby förekommit ett flertal enligt 38 kap 93 § oegentligheter och kräver omval i den berörda församlingen.

  Enl. 38 kap 93 §

  Valprövningsnämnden ska vid prövningen av ett överklagande upphäva ett val i den omfattning som det behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen om

  1. det vid förberedande och genomförande av valet har förekommit en åtgärd som ett kyrkligt organ svarar för som avviker från föreskriven ordning,
  2. någon har hindrat röstningen,
  3. avgivna röster har förvanskats, eller
  4. någon har otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

  Se bilagd fil som är inskickad till Svenska kyrkans valprövningsnämnd

  Johan Ohlin, ordförande SD Hörby

 • Överklagande av markanvisningsavtal gällande Stattena norra

  Av webhorby den 8 september, 2017
  0
  0

  Överklagande av kommunfullmäktiges i Hörby beslut 2017-08-28, § 101, Markanvisningsavtal gällande Stattena norra – laglighetsprövning enligt 10 kap 8 § kommunallagen.

  SD Hörby har genom Stefan Borg överklagat markanvisningsavtalet gällande Stattena norra. Se bilagt dokument

 • Kyrkovalsmanifest

  Av webhorby den 28 augusti, 2017
  0
  0

  Låt kyrkan vara kyrka

  Sverige är ett fantastiskt land, med tusenåriga traditioner, vilandes på
  det kristna arvet. Och fastän det idag finns stora problem som oroar,
  och som behöver lösas, så är kärleken till vårt land, och tacksamheten
  till dem som byggt och gjort Sverige till allt det vi älskar, någonting som
  ingen kan ta ifrån oss.

  Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som
  funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Därför
  är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där, så som den alltid
  har gjort.

  Även om kyrkan för många inte känns lika aktuell idag, som den varit
  för människor genom historien, så kommer den ändå alltid att finnas
  där vid livets allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första
  sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer också alltid
  att finnas där vid de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och
  stöd när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.

  På senare år har dock kyrkan blivit allt mer politiserad, och inte sällan
  hörs röster om att partipolitik inte hör hemma i Svenska kyrkan. Kritiken
  är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till
  vårt engagemang är samtidigt enkel och rak – efter decennier av
  socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad
  utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten
  för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och
  liberala politiska ställningstaganden.

  Vi vill se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna
  identitet. Vi vill låta kyrkan vara kyrka – på riktigt!

  Läs hela kyrkovalsmanifestet här

 • Kyrkovalet

  Av webhorby den 28 augusti, 2017
  0
  0