Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 3

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • Överklagande av markanvisningsavtal gällande Stattena norra

  Av webhorby den 8 september, 2017
  0
  0

  Överklagande av kommunfullmäktiges i Hörby beslut 2017-08-28, § 101, Markanvisningsavtal gällande Stattena norra – laglighetsprövning enligt 10 kap 8 § kommunallagen.

  SD Hörby har genom Stefan Borg överklagat markanvisningsavtalet gällande Stattena norra. Se bilagt dokument

 • Kyrkovalsmanifest

  Av webhorby den 28 augusti, 2017
  0
  0

  Låt kyrkan vara kyrka

  Sverige är ett fantastiskt land, med tusenåriga traditioner, vilandes på
  det kristna arvet. Och fastän det idag finns stora problem som oroar,
  och som behöver lösas, så är kärleken till vårt land, och tacksamheten
  till dem som byggt och gjort Sverige till allt det vi älskar, någonting som
  ingen kan ta ifrån oss.

  Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som
  funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Därför
  är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där, så som den alltid
  har gjort.

  Även om kyrkan för många inte känns lika aktuell idag, som den varit
  för människor genom historien, så kommer den ändå alltid att finnas
  där vid livets allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första
  sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer också alltid
  att finnas där vid de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och
  stöd när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.

  På senare år har dock kyrkan blivit allt mer politiserad, och inte sällan
  hörs röster om att partipolitik inte hör hemma i Svenska kyrkan. Kritiken
  är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till
  vårt engagemang är samtidigt enkel och rak – efter decennier av
  socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad
  utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten
  för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och
  liberala politiska ställningstaganden.

  Vi vill se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna
  identitet. Vi vill låta kyrkan vara kyrka – på riktigt!

  Läs hela kyrkovalsmanifestet här

 • Kyrkovalet

  Av webhorby den 28 augusti, 2017
  0
  0

 • Anförande inför kommunfullmäktige angående årsredogörelsen för 2016

  Av webhorby den 30 maj, 2017
  0
  0

  Att läsa en årsredogörelse rätt handlar lika mycket om att läsa det som utelämnats som om att läsa själva textraderna. Och sedan kombinera uppgifterna med andra källor. Låt mig peka på några exempel.

  I SKL:s Öppna jämförelser av landets skolor rasade Hörby kommuns skolor 37 placeringar till den föga hedrande platsen 264 av 290. Att jämföra med t.ex. Höörs placering; 85.

  Vad står det om detta i Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning? Inte en rad. Om det nu inte är detta som avses:

  ”Vad gäller målet om högre gymnasiebehörighet än rikssnitt så är våra resultat våren 2016 sämre än tidigare. Djupgående analys är gjord kring bakomliggande skäl/faktorer.”

  Punkt. Den som vill veta något om de bakomliggande skälen/faktorerna blir hängande på den punkten. Om nu Hörbys skolor parkerat sig i bottenskiktet av landets skolor hade det väl varit bra om en läsare av årsredogörelsen hade sluppit gissa sig till orsakerna – om det nu ändå har gjorts en ”djupgående analys”, kan tyckas. Kan det ha med matematiken att göra? På s. 55 under Barn- och utbildningsnämndens redogörelse uppges att kommunens invånarantal ökat med 1,3% 2016. Nu blir en befolkningsökning med 263 personer inte 1,3%, utan 1,75%.

  Problemet är dock ytterst allvarligt, inte minst mot bakgrunden att föräldrar boende i Hörby redan idag väljer att placera sina barn i skolor utanför Hörby för att de ställer högre krav på skolans kvalitet än kommunen kan leverera. Att tro att problemet hänger samman med den s.k. skolstrukturen är att lura sig själv – varför skulle i så fall måluppfyllelsen vara högre när landsbygdsskolorna tas med i beräkningen, än när de inte är med? Jämför läskunnigheten i åk 2 med behörigheten till gymnasiet.

  Ett annat exempel: under kommunens övergripande mål ”Nöjda och trygga medborgare”, styrtal ”Trygghetsmätningar – faktiskt och upplevd trygghet ska öka” anges inget resultat för 2016 med hänvisning till att nästa mätning ska genomföras i mars 2017. Men nu har det ju gjorts en mätning under 2016, en som kommunen har varit med och betalat. Nämligen polisens gedigna trygghetsundersökning som gjordes i oktober-november 2016. Varför har den inte tagits med under 2016? Är det meningen att den ska redovisas under 2017 fast den är gjord 2016 och har rubriken Trygghetsmätning Hörby 2016? Eller skulle det ha blivit för många röda fält för måluppfyllelsen 2016? För mätningen visar ju att otryggheten i Hörby har ökat dramatiskt under året. Särskilt kvinnors otrygghet. Här borde fältet ha varit rött.

  Befolkningsutvecklingen. Ack ja, 1,75%, 263 personer, ett födelseöverskott (29), ett flyttöverskott på 235, det står där, men det viktigaste sägs det inget om. Att Hörby kommun nu uppvisar en könsfördelning som är enormt obalanserad: antalet ogifta i åldersspannet 15-35 år uppgick vid årets utgång till män: 1559, kvinnor: 1311, dvs. 248 fler män. Överskottet motsvarar 119 män på 100 kvinnor. Detta berörs inte med ett ord trots att det är en katastrofal felutveckling. Att antalet kvinnor mellan 15-25 samtidigt minskat de senaste två åren med 65 individer är en annan oroväckande trend som inte heller omnämns. I och med att man har gjort det lätt för sig genom att ange ett styrtal för målet som kan vara hur högt som helst utan att begränsa någon som helst felutveckling får man till en grön ruta här – den borde vara knallröd, åtminstone i en kommun som styrs av omsorgen om en positiv samhällsutveckling!

  Socialnämnden. Socialnämnden har gjort ett underskott om 10,4 mkr. Underskottet har uppkommit som en följd av att socialnämndens ordförande har åsidosatt Lagen om offentlig upphandling och ingått mycket dyra avtal med HVB-hem i en omfattning som förvaltningen inte har kunnat hantera. Därför har kommunen tvingats betala för tomma platser. Dessutom har han gjort detta på eget initiativ utan att blanda in nämnden, och inte ens meddelat nämnden i efterhand att han har gjort det. Allt detta framgår med önskvärd tydlighet av den granskning av avtalshanteringen i socialnämnden som revisionen framlade inför detta forum för en tid sedan. Vad står det då om detta i årsredogörelsen? Jo, att det hela beror på en brist på utbildad och erfaren personal. Att socialnämndens ordförande borde ha tagit reda på hur det stod till med personalsituationen innan han skrev sannolikt olagliga avtal med skumraskentreprenörer i asylbranschen till mångmiljonkostnader för kommunens skattebetalare, det står det inget om i årsredogörelsen. Det framgår dock av granskningsrapporten.

  Jag yrkar därför på att stycket under Årets händelser på s. 64 som börjar med ”Flyktingfrågan…” och som fortsätter på s. 65 stryks och ersätts med följande text:

   ”Migrationsverkets ersättningar för mottagande av ensamkommande barn har givit ett underskott på 8,9 mkr i förhållande till budget. Detta har till stor del orsakats av att socialnämndens ordförande utan socialnämndens hörande har tecknat avtal med entreprenörer om HVB-hemsplatser i en omfattning som förvaltningen inte kunnat utnyttja. Som en följd därav har kommunen i stor utsträckning tvingats betala för tomma platser. Det framgår av den rapport om avtalshanteringen som kommunrevisionen framlagt inför kommunfullmäktige i april 2017.”

  Kommunstyrelsen. I en dom meddelad d. 21/6 2016 skriver Förvaltningsrätten att

  ”…styrelsens ordförande överskridit ramarna för delegeringen. Beslutet om avtalet har följaktligen inte tillkommit i laga ordning och ska därför upphävas.”

  Avtalet gäller förstås förre socialchefens avgångsvederlag. Att Hörby kommun på detta sätt ertappas med olagliga beslut fattade på den allra högsta nivån omnämns såvitt jag kunnat se inte med en rad i årsredogörelsen. Därför yrkar jag på att följande skrivning förs in under rubriken Årets händelser i korthet på s. 13:

  Hörby kommun fälld i förvaltningsrätten

  Hörby kommun fälldes i Förvaltningsrätten den 21/6 2016 för ett beslut fattat av kommunstyrelsens ordförande gällande förre socialchefens avgångsvederlag. Rätten fann att ordföranden genom att ingå avtalet överskridit ramarna för delegationsrätten. Beslutet är därför olagligt och kommunen ålades att upphäva det. Styrelsen fann vid sammanträdet den 12/9 2016 med 7 röster mot 6 att rättelse av verkställigheten av det upphävda avtalet i enlighet med kommunallagen Kap 10, 15§, inte var möjlig.

  Kommunens samfällda ekonomi då? Jo 2016 gick över förväntan, 2,2% i överskott, 17,4 mkr. Detta trots en nettokostnadsökning på 33,6 mkr, 4,6%. Hur förklaras detta? Först och främst får vi inte glömma den brutala skattehöjningen med 60 öre som gjorde Hörby till en av Skånes högskattekommuner och som majoriteten drev igenom inför 2016. I efterhand visar det sig att budgetmålet hade kunnat uppnås med en höjning på 28 öre. Gissa vilket parti som låg närmast? Men det är inte skattekraften som har räddat ekonomin, det är istället ett antal engångsförstärkningar på intäktssidan: först och främst att kommande höjda pensionskostnader inte slog igenom 2016, ett plus i förhållande till budget med 9 mkr, vidare att regeringen delade ut allmosor till kommunerna, i Hörbys fall 4,4 mkr. Dessutom tillkommer ca 6 mkr i minskad inbetalning till LSS utjämningssystemet som en konsekvens av gjorda investeringar. 7,6 mkr av intäktsförstärkningen i förhållande till budget kan hänföras till migrationsverket. Utan dessa förstärkningar på bidragssidan hade överskottet istället förvandlats till ett underskott. Migrationsverket förtjänar en särskild granskning.  Totalt ligger MVs utbetalningar till Hörby under 2016 på knappt 61 mkr, vartill kommer att Hörby kommun den 31/12 2016 hade 23 mkr i utestående fordringar på MV. Detta kan jämföras med att utbetalningarna för både 2014 o 2015 stannade vid sammanlagt 30 mkr. Jag har i kommunstyrelsen begärt att få en redovisning av MV:s bidrag till kommunen specificerad i årsredovisningen, men fick avslag. Av not 1 framgår dock att statsbidragen till kommunen ökade från 2015 till 2016 med totalt 52,5 mkr.

  Sammanfattningsvis om ekonomin. Det som har räddat kommunen från ett minusresultat 2016 är att bidragsintäkterna har ökat mer än budgeterat, samtidigt som kommande ökningar av pensionskostnaderna ännu inte slagit igenom. Detta bådar inte gott för framtiden – det räcker att hänvisa till SKLs analys av Hörbys ekonomi. Nästan 500 mkr ska investeras under kommande planperiod 2018-2020, med åtföljande kostnader för drift och underhåll. Samtidigt kommer regeringen att rulla över kostnaderna för den kostnadskrävande invandringen och integrationen på kommunerna. Förmodligen kommer regeringen att hålla det sjunkande kommunalskeppet över vattenytan fram till valet – ett tecken på det är ju att pensionsskuldens övertagande i balansräkningen flyttats fram till d. 1/1 2019. 2016 var året då Hörby kommun slog in på Malmös väg, dvs. att växa genom statliga bidrag, men har man valt Malmös väg så kommer man också att få Malmös problem.

  Betr. begäran om att överföra investeringsmedel från 2016 till 2017 vill jag yrka avslag på att överföra de medel som avser Inköp av villor och bostadsrätter, 10 mkr, samt 0,5 mkr avseende Metropol.

  Det finns mycket mer som borde ha stått i årsredogörelsen som inte står där, t.ex. om bostadsproblematiken och om de samhällsskadliga konsekvenserna av den s.k. bosättningslagen som innebär ett grovt övergrepp på det kommunala självstyret. Men detta får räcka för idag.

  Stefan Borg (SD)

  Sverigedemokraternas reservation mot beslutet att bevilja socialnämndens ordförande ansvarsfrihet för 2016:

  RESERVATION

  Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet att bevilja ansvarsfrihet för socialnämndens ordförande Hans Frank. Vi anser att revisionsberättelsen framlagd av kommunrevisor Leif Rosvall i allt väsentligt utgör en riktig bedömning av Hans Franks agerande som nämndens ordförande. Han har fattat beslut i strid mot såväl nämndens regelverk som kommunallagen och därmed undandragit nämnden möjligheten att ta ansvar för besluten. Till följd av besluten har kommunen lidit såväl förtroendeskada som ekonomisk skada. Skadan han vållat måste betraktas som avsevärd. Därför anser Sverigedemokraterna att Hans Frank inte bör beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

 • Pressmeddelande

  Av webhorby den 27 mars, 2017
  1
  0

  Med anledning av kampanjen riktad mot Hörby kommuns ekonomichef, Robert Odeberger, vill SD Hörby göra följande uttalande.

  Vår inställning är klar och tydlig: inget av vad Odeberger har sagt i Expressens intervju med honom och Bahareh Andersson kan på minsta vis läggas honom till last. Han har i sammanhanget ombetts delta i en diskussion om behovet av bostäder kontra tillgången på bostäder för nyanlända. Det han har sagt vittnar om ärlighet och integritet i förhållande till mycket stora och svåra problem som han inte på något sätt kan sägas ha orsakat i sin yrkesroll som anställd av Hörby kommun. När därför kommunalrådet väljer att gå till personligt angrepp på Odeberger i hans yrkesroll under förevändning att det han sagt har påverkat hans lämplighet att vara ”representant för Hörby kommun” i ”alla sammanhang utom de rent ekonomiska”, då betraktar vi det som ett grovt övergrepp mot en enskild person dikterat av politiska motiv som närmast kan betecknas som totalitära. Odeberger har i sammanhanget haft full rätt att uttrycka sig som han har gjort – utan att behöva räkna med repressalier från den politiska ledningen!

  När han sedan ”avsätts med omedelbar verkan” som VD för Hörbybostäder AB utan angivande av några skäl – då går skam på torra land. Beslutet togs av en enhällig bolagsstyrelse bestående av tre personer. En av dessa – tvingas vi till vår stora beklämning konstatera – var vår egen representant i styrelsen, Gerty Holst, som ersatte Björn Åvik. Gerty Holst har därmed röstat mot partiets uttalade linje i denna fråga, trots att den måste ha stått klar för henne inför omröstningen. Även om hon inte hade kunnat ändra utgången av omröstningen måste ändå hennes agerande betecknas som skadligt för partiets förtroende i Hörby. I alla händelser har hon förverkat det förtroende som jag och partigruppen haft för henne. Därför har gruppen fattat beslutet att Gerty Holst inte längre kan representera SD Hörby i några politiska sammanhang. Fortsättningsvis representerar hon endast och uteslutande sig själv. Hon kommer heller inte att få delta det politiska arbete som jag leder och där partigruppen i kommunfullmäktige ingår. Vidare har hon ombetts att ställa sina politiska uppdrag till partiets förfogande.

  För Hörby kommun är det en stor förlust att Robert Odeberger inte längre tillåts bidra med sina kunskaper i de politiska arbetsgrupper där han tidigare visat så stor kompetens. Ansvaret för detta vilar helt och fullt på kommunalrådet.

  På uppdrag av SD Hörbys partigrupp

  Stefan Borg, gruppledare