Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 5

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • SD Hörby uppmanar Hans Frank att ställa posten som ordförande i socialnämnden till förfogande.

  Av webhorby den 25 november, 2016
  0
  0

  Socialnämnd den 24/11 2016

  Initierat ärende om avtal etc. (SN 2014/243)

  Socialnämndens ordförande (SNO) ingick den 7 dec 2015 ett avtal med migrationsverket (MV) om utökning av antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från 12 till 80. Avtalet ingicks utan ett föregående beslut i socialnämnd eller kommunfullmäktige. Först den 25 februari 2016 anmäldes undertecknandet av avtalet som ett beslut fattat på delegation.

  Min kommentar:

  Enl. kommunallagen (KL 6 kap 34 §) får delegat inte besluta i ärende om verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Eftersom avtalet med MV innebär en klar och tydlig förändring av verksamhetens omfattning har Hans Frank (HF) genom att ingå detsamma på delegation brutit mot KL.

  HF stödjer sin rätt att ingå avtalet genom att åberopa socialnämndens delegationsordning, nr 15.12, som lyder: ”Beslut i brådskande fall om att förändra socialnämndens avtal med Migrationsverket kring mottagande av ensamkommande barn.” Det måste således föreligga brådska för att rekvisitet ska vara uppfyllt. Närmast efterföljande sammanträde med socialnämnden (SN) var den 17/12 2015. Att det skulle ha förelegat sådan brådska att beslutet inte kunnat vänta 10 dagar på behandling i detta organ är som jag ser det uteslutet. Andra kommuner har fattat motsvarande beslut först flera månader senare. Det kan vidare konstateras att socialnämndens ordförande vid andra tillfällen har kallat SN till extra sammanträde med bara några timmars varsel. Rekvisitet kan därmed inte anses vara uppfyllt varför HF genom att skriva under avtalet även har förbrutit sig mot delegationsordningen.

  KL (6 kap 36 §) föreskriver att delegationsbeslut som fattats pga brådska ”skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde”. Detta har inte gjorts varför HF har brutit mot KL även i detta avseende.

   

  Den 17 februari ingick socialnämndens ordförande ett avtal med HVB Strandpärlan AB om ett s.k. integrationsboende för ensamkommande ungdomar med totalt 16 platser. Avtalet ingicks utan föregående beslut i socialnämnden. Att avtalet slutits anmäldes som ett delegationsärende på socialnämndens sammanträde den 26 april 2016. Förutom avtalet med Strandpärlan anmäldes vid samma tillfälle två andra avtal med HVB-hem. (Selmagården/Dnr:2016/093; Avtal Strandpärlan AB/Dnr:2016/038; Avtal Gallej Care/Dnr:2015/269)

  Min kommentar:

  Avtalet med Strandpärlan AB är underskrivet av HF för Hörby kommun. Avtalet är inte kontrasignerat av socialchefen, såsom föreskrivet i SN reglemente 20 §. Att ensam underteckna ett avtal är ett brott mot samma paragraf. Avtalet innebär ett åtagande från kommunens sida att utbetala ca 16 mnkr till HVB Strandpärlan AB (enl. SVT 23/11).

  Även här gäller att rätten för SNO att ta beslut på delegation grundar sig på att sådan brådska föreligger att beslutet inte kan avvakta nämndens sammanträde. Det föreligger samma skyldighet att anmäla beslutet vid nästa nämndsammanträde. Nämnden sammanträdde närmast den 25/2 2016, åtta dagar senare, utan att beslutet anmäldes. Även i detta fall torde HF ha brutit mot KL krav att det endast är i brådskande fall som en ordförande får ta beslut på delegation, liksom mot KL krav på att besluten skall anmälas på nästa sammanträde.

  Avtalet är behäftat med stora brister rörande kommunens möjligheter att säga upp detsamma. T.ex. så förlängs det med automatik med ett år om det inte sägs upp senast 9 månader innan kalenderårets utgång. Med andra ord skulle det ha sagts upp senast den 31/3 2016 för att inte automatiskt förlängas till den 31/12 2017. Endast nämnden kunde ha sagt upp avtalet till den tidpunkten, men informerades inte om avtalet förrän efter samma tidpunkt. Därmed förpliktades kommunen till att betala för hela 2017, utan att nämnden var informerad och kunde ingripa.

  Min sammanfattning:

  Genom att HF agerat i strid mot gällande lagstiftning och lokala föreskrifter har han försvårat, ja, omöjliggjort för nämnden att ta ansvar för det demokratiska mandat nämnden har att förvalta från medborgarna. Avtalet med MV om utökning av antalet boenden för s.k. ”ensamkommande flyktingbarn” (EKB) innebar en sådan förändring av verksamhetens omfattning att det rimligen skulle ha varit en fråga för kommunfullmäktige (KF). Detta inte minst pga att åtagandet att ordna boenden för 80 EKB innebär ett mycket stor ekonomisk risk; en risk som – efter vad vi har kunnat se – till viss del var förvaltningen övermäktig. Men värre ändå är att medborgarna kan få uppfattningen att i Hörby kommun fungerar inte demokratins spelregler. Här kan enskilda politiker bryta mot regler och paragrafer utan att riskera att bli ställda till ansvar. Sedan det framkommit att kommunen ingått ett mångmiljonavtal med HVB Strandpärlan AB, som är i händerna på brottsdömda personer, har medborgarna all rätt att ställa sig frågan: – Är det korruption som ligger bakom att en ensam politiker, under åsidosättande av gällande lagar och regler, kan tvinga skattebetalarna att fylla fickorna på vem som helst? Utan att betala något pris? Nu känner jag personligen Hans Frank, och tror inte för ett ögonblick att han är korrumperad – snarare är han förd bakom ljuset – men samtidigt kan jag inte kritisera den medborgare som inte känner honom, och som i ljuset av mediernas rapportering ställer sig den frågan.

  Pga tidsbrist har jag inte kunnat granska de övriga avtalen ang. HVB-hemmen i kommunens ansvar.

  Tjänsteskrivelsen i ärendet (SN 2014/243) tillför inget som strider mot det ovan sagda.

   

  Jag vill i ärendet göra 2 yrkanden:

  1. Att nämnden mot bakgrunden av ovanstående uppmanar Hans Frank att ställa posten som ordförande i socialnämnden till förfogande.
  2. Att socialnämndens delegationsordning revideras genom att nr. 15.12 stryks.

   

  Stefan Borg (SD), ledamot

 • Kommunal hyresgaranti – ett debattinlägg

  Av webhorby den 1 september, 2016
  0
  0

  Den 29/8 röstade kommunfullmäktige med minsta möjliga mariginal, 21 (S, C, MP, L) röster mot 20 (SD, M, SPI) igenom en kommunal hyresgaranti som ska göra det möjligt för sk. ”nyanlända” att gå före i bostadskön. Talet nedan höll sverigedemokraternas gruppledare inför kommunfullmäktige den 30 maj, då den samlade oppositionen i varje fall lyckades uppnå en återremiss i ärendet.

  Hyresgarantin är ett skolexempel på hur välfärdsstatens resurser förskingras och går till ett ändamål som riksdagen aldrig avsåg när den lagliga grunden för hyresgarantin tillkom – och inte initierat från Stockholm denna gång, utan här lokalt, i Hörby. Trolöshet mot huvudman, torde vara den bästa beskrivningen på det trixande med lagstiftningen man tänker göra här.

  Som ett led i bemödandena att bereda plats för fler invandrare i Hörby kommun skall kommunen utställa s.k. hyresgarantier till personer som uppbär s.k. etableringsstöd från Arbetsförmedlingen. Etableringsstödet infördes i december 2010 av den dåvarande alliansregeringen och innebär att personer och familjer som fått uppehållstillstånd skrivs in vid AF för åtgärder och får därmed rätt till ett mycket frikostigt bidragssystem som för flerbarnsfamiljer kan innebära skattefria bidrag på långt över 30000 kr/mån. Dock högst under 2 år. Därefter skall individerna ha egen försörjning. Var tanken…

  När SCB för ett par år sedan kontrollerade hur etableringsuppdraget hade utfallit visade det sig att ”Bara tre procent av nyanlända flyktingar fick ett jobb utan statliga subventioner efter att ha ingått i regeringens så kallade etableringsreform.” (SR) Med andra ord: så gott som alla, 97%, förblev bidragstagare även efter etableringen. Någon egen försörjningsförmåga kan det inte vara tal om. Etableringsstödet är i verkligheten ett försörjningsstöd och inget annat.

  Vad har då detta med hyresgarantin att skaffa? Jo, när lagarna som gäller hyresgarantin tillkom fanns inte etableringen; de tillkom 2009 och tidigare. Och intentionen med att införa den kommunala hyresgarantin är solklar: det handlar om att göra det möjligt för personer som har egen försörjningsförmåga att få ett hyreskontrakt, när de annars inte kan få det, t.ex. pga. betalningsanmärkningar. Det var aldrig lagstiftarens avsikt att garantin skulle ges till personer som inte kan betala sin egen hyra genom egna inkomster. För att göra detta riktigt tydligt gjorde Boverket klart att personer som har försörjningsstöd inte har rätt till en kommunal hyresgaranti.

  Vari ligger då tricket? Jo, tricket ligger i att Etableringsstödet, som inte ens fanns på kartan när den kommunala hyresgarantin tillkom, inte ska betraktas som ett försörjningsstöd, utan som inkomst av egen försörjning – visserligen skattefri, men ändå. Med andra ord kan kommuner som så vill göra det möjligt för personer som har etablering att få en kommunal hyresgaranti. Detta trots att så många som 97% av dem inte kan och inte kommer att kunna försörja sig själva efter etableringen. Om det vore sant, som kommunalrådet Susanne Meijer säger, att garantin skall gälla lika för alla, även svenskar, då vill jag veta hur en svensk medborgare kan komma i åtnjutande av etableringsstödet? Eller varför en svensk som uppbär försörjningsstöd inte har rätt till en hyresgaranti?

  Naturligtvis har det aldrig varit meningen att någon svensk skulle få del av hyresgarantin. Det handlar enbart om att tillskapa en gräddfil för invandrare till Hörbys bostäder. För att nå det målet trixar ni och åsidosätter principen om likabehandling som är så grundläggande för varje demokratisk maktutövning. Det är maktmissbruk av grövsta kaliber och beteckningen trolöshet mot huvudman är inte fel på plats: huvudmannen, dvs. svenska folket genom riksdagen, inför före 2009 en lagstiftning som ni i Hörby kommuns majoritetsstyre anser er kunna lagvränga till egen fördel när det passar.

  Ni har ännu chansen, jag yrkar nämligen i första hand på att personer som ingår i etableringsuppdraget inte skall komma i fråga för den kommunala hyresgarantin. I andra hand yrkar jag på avslag till hela hyresgarantin.

  För det fall att ni anser att personer i etablering skall ha rätt till hyresgarantin vill jag motivera mitt avslagsyrkande med att läsa ett par rader ur den uttömmande skrivelse som socialförvaltningen gjort angående hyresgarantin:

  Socialförvaltningens bedömning
  Detta är ingen insats utifrån socialtjänstlagen eller annan lag som idag tillämpas inom socialförvaltningen. Personer som kan komma ifråga utifrån hyresgarantin ska bedömas ha egna ekonomiska förutsättningar att fullfölja hyresbetalningar. Försörjningsstöd är inte godtagbar som ekonomisk förutsättning enligt lagen som reglerar hyresgarantin. För att kunna erhålla hyresgaranti utifrån Förordning (2007:623) behöver en utredning genomföras för att kunna bedöma om en person eller en familj har de förutsättningar som krävs. Vidare behövs rutiner för ansökan om det statliga bidrag som är knutet till den kommunala hyresgarantin. Detta kräver både ny kunskap om förordningen, hur den ska tillämpas och ny utredningsmetodik, liksom ytterligare resurser för att utföra arbetet.

  Utifrån den målgrupp som kan komma ifråga för Boverkets kommunala hyresgaranti enligt Förordning (2007:623) och då försörjningsstöd inte är godtagbar som inkomst, görs bedömningen att om Boverkets kommunala hyresgaranti ska införas i en verksamhet i Hörby kommun bör den inte införas i något av socialnämndens verksamhetsområden. Det är idag svårt att se hur verksamheten med Boverkets kommunala hyresgaranti på ett naturligt sätt ska kunna införlivas i det arbete som idag bedrivs inom socialförvaltningen.

  Det finns mycket mer att säga mot förslaget, t.ex. så sägs ingenting om tillkommande kostnader för garantin och hanteringen av den, eller om avgränsningen. Jag förstår ju varför, ni i majoriteten har ju alltid en lösning till hands: höj bara skatten!

  Stefan Borg, gruppledare, SD

 • Upprop mot kommunalt inköp av villor och bostadsrätter till nyanlända i Hörby

  Av webhorby den 26 maj, 2016
  0
  0

  Skriv på uppropet genom att besöka denna sida: https://www.change.org/p/hörby

  Kommunstyrelsen vill att kommunfullmäktige i Hörby på måndag ska anslå 10 miljoner kr för inköp av villor och bostadsrätter till nyanlända. Nu har dock kommunen ett uppdämt investeringsbehov i sina fastigheter på över 900 miljoner kr de kommande åren. Denna summa är så stor att kommunen inte ens kan låna upp den. Att avsätta 10 mkr till fastighetsinköp får därför till följd att de medel som skulle behövas för att renovera kommunens försummade lokaler och byggnader, däribland äldreboenden och skolor, måste minskas med samma belopp. Inte nog med detta, den styrande majoriteten vill också införa en hyresgaranti som skattebetalarna ska stå för och som ska göra det möjligt för nyanlända att gå före i bostadskön och få en hyreslägenhet med besittningsrätt. Hörbys invånare ska med andra ord betala för att en viss grupp ska kunna gå före dem själva i bostadskön (det kommunala bostadsbolaget har idag ca 1000 personer på väntelistan). Visserligen kommer styret i Hörby att säga att garantin gäller även för svenskar som har betalningsanmärkningar och dylikt, men, tro dem inte, det är inte för svenskarnas skull som man inför garantin.

  För att driva igenom allt detta och mer därtill vill man dessutom undandra kommunfullmäktige möjligheten att bestämma vilka fastigheter som ska inköpas. Istället ska kommunstyrelsens arbetsutskott besluta, en grupp om fem politiker (varav tre inte fick ansvarsfrihet för år 2014) och några tjänstemän. Arbetsutskottet får därmed rätt att köpa bostäder för miljoner samtidigt som fullmäktige ska ta ställning till uppköp av gräsplättar för sjuttiotusen kr. Detta menar vi Sverigedemokrater är ett hån mot den kommunala demokratin. Risken för mygel och fiffel ökar därmed avsevärt.

  Att kommunen ska gå ut på marknaden för att köpa villor och bostadsrätter åt nyanlända till skada för kommunens redan existerande fastigheter är ansvarslöst mot kommunens skattebetalare. Att ge förtur till en godtyckligt utvald grupp utan någon anknytning till Hörby samtidigt som många av kommunens egna invånare inte har möjlighet att finna en lämplig bostad strider mot varje känsla för rättvisa.

  Det kan inte vara en förpliktelse för kommunen att lösa följderna av en ansvarslös invandringspolitik genom att på skattebetalarnas bekostnad köpa in bostäder och genom hyresgarantier skapa en gräddfil förbi kommunens egna invånare, människor som själva har valt att verka och bo i Hörby, istället för att utplaceras här av en statsmakt som vill bli kvitt ett självförvållat problem. Inte heller kommer det att underlätta integrationen med kommunens egna invånare. Det är sorgligt att se hur lite det kommunala självstyret och ansvaret mot den egna befolkningen betyder för den styrande majoriteten av S, C, L, MP och KD.

  Skriv på uppropet genom att besöka denna sida: https://www.change.org/p/hörby

 • Hörby kommun köper flyktingvillor för 10 miljoner

  Av webhorby den 26 maj, 2016
  0
  0

  Artikel i Skånska dagbladet 26 maj. Läs artikel här.

  Flyktingvillor

 • En sammanfattning av Sverige våren 2016.

  Av webhorby den 22 april, 2016
  0
  0

  Krönika av Rolf Malm

  Det tycks aldrig ta slut. Dagligen avslöjas nya lömska övergrepp mot svenska folket. Allt förnuft verkar försvinna i ett gigantiskt nationellt slukhål. Sanningen har blivit Sveriges största bristvara. Hyckleriet styr nationen i stort som smått.

  I brittiska Financial Times säger Stefan Löfven att det är ”surrealistiskt” att svenskar är pessimistiska och kritiska. Alla siffror pekar ju i rätt riktning menar han, men folket tycker ändå att landet är på väg åt fel håll. Folk är rädda – inte bara för asylkaoset – det är som om om allting skulle vara på väg åt fel håll, säger han förvånat. Han är sur på det bortskämda, otacksamma svenska folket.

  Föraktet mot folket skiner allt tydligare fram mellan hans högtravande floskler. Han tycks inte ha fattat att han är företrädare för detta folk – inte dess diktator! Det är fullt i klass med Reinfeldts avsky för det svenska. Men värre är att Löfven genom dessa uttalanden bekräftar misstanken om att han faktiskt, till skillnad mot sin föregångare, inte begriper bättre. Aldrig trodde jag att jag skulle kunna längta tillbaka till Göran Perssons tid.

  Löfven tror på fullt allvar att BNP-siffror är en värdemätare för hur medborgarna mår. Att en ledare kan ha en så infantil, kameral och okänslig uppfattning är ytterst farligt och skrämmande. Det tyder på historielöshet, total brist på allmänbildning och gigantiska psykologiska skygglappar. Vi behöver en klok människa som statsminister – en vidsynt statsman – inte en datastyrd fackpamp och tabellbitare utan känslor och förnuft.

  Det är ju inte bara allt växande elände som vanliga svenskar upplever i vardagen. En vardag som herr statsministern inte kan uppleva i sin skottsäkra säkerhetsbubbla. Flest våldtäkter i världen. Allt fler no go-zoner. Ständiga bilbränder och mordbränder. Skjutningar och mord varje dag. Otrygghet på gator och torg. Plågsamma, hänsynslösa övergrepp mot enskilda, oskyldiga offer fångade på övervakningskameror. En skola i fritt fall. En socialtjänst på knäna. En järnväg som helt spårat ur. En uppgiven poliskår med närmast revolutionär kritik mot sin högste chef. Ett nedlagt försvar. Ständigt överhängande terroristhot. Ohämmad och av folkvalda och ärkebiskop stödd islamisering av Sverige. En förödande bostadskris. Tiggare i varje hörn. Utbredd narkotikahandel. Överflöd av vapen. IS-värvare på Arbetsförmedlingen. Florerande bidragsfusk.

  Gigantisk skattesmitning. Allt fler fattigpensionärer. En ovärdig åldringsvård på ättestupnivå. Kaos på akutvården. Tusentals asylsökande som i åratal tvingas leva inspärrade på omänskliga asylboende – eller leva som papperslösa kriminella. Ensamkommande flyktingbarn som kostar en miljon per ”barn”. Ett migrationsverk som kostar mer än all hälsovård, sjukvård och social omsorg tillsammans, mer än det svenska försvaret. 1997 var Migrationsverkets budget 3 miljarder kronor – vilket man tyckte var alldeles för mycket. I år är den 80 miljarder kronor! 2005 hade man 1.500 anställda – nu över 8000!

  Uppenbar risk för allvarlig energikris om några år. Ständigt nedsättande förtal av förfäders slit och uppoffringar för en bättre framtid för efterkommande. Per Albins dröm om det trygga, rättvisa folkhemsbygget nerrivet sten för sten. Listan över allt negativt som statsministern i uppenbar enfald inte ser i sina tabeller kan tyvärr göras oändligt lång. Det vet de flesta svenskar med någon självaktning kvar. Med något minne om vad Sverige en gång var. Långt innan Stefan Löfven som ordförande i IF Metall 1999 var inblandad i mutaffären vid försäljningen av Jas Gripen till Sydafrika. En mångmiljardsvindel som med alla medel tystats ner och fallit i samvetsöm glömska. Luttrade som man var av den tio år tidigare mutskandalen kring försäljningen av Boforskanoner till Indien.

  Vad har vi att hoppas på? En utrikesminister som låter sig mutas med lägenhet och snabbt gjort Sverige ovän med en stor del av världen. Som överlägset skäller ut KU istället för att svara på dess frågor. Som är portförbjuden i Israel och har använt betydande del av svenska biståndspengar för att i hemligt självintresse muta sig till röster för valet till FN:s säkerhetsråd. Man minns en gång när vårt land representerades av statsmän som Dag Hammarskjöld.

  Fullständigt inkompetenta ministrar som Miljöpartiets Romson och Fridolin som av Löfven anförtrotts viktiga ansvarsområden enbart av maktpolitiska skäl. Inte för kompetens eller för folkets bästa. Makthungriga, okunniga pultroner som är beredda att överge varje helig princip för sina inkomstbringande prestigetitlar som statsråd. Miljöpartiets värderingar börjar bli riktigt obehagliga. Men ansvar lär aldrig utkrävas. Skulle dessa strebrar tvingas bort blir de väl omhändertagna. Miljöpartiets tidigare språkrör Marianne Samuelsson gick i pension 2010. Ingen minns hennes eventuella insatser, men sedan dess har hon fått ut över en miljon kronor för mycket (!) i felaktigt utbetald pension – och utbetalningarna fortsätter oförändrade! Fler exempel på liknande finns. Kan dessa samvetslösa kräk se en vanlig svensk fattigpensionär i ögonen?

  Eller en islamistisk och judehatande bostadsminister Kaplan som sysslade med helt annat än den bostadskris han av oförklarliga skäl gjorts ansvarig för. Herr Löfven hade tydligen någon slags idé om att de två falangerna av muslimer skulle vara likvärdigt representerade i den svenska regeringen. Varför frågar man sig?

  Alternativa medier har i åratal rapporterat om Kaplans dunkla förehavanden. Men det krävdes ett hiskligt antisemitiskt klavertramp innan landets statsminister till slut sparkade ut honom. Men Romson och Fridolin håller inte med – de bedyrar som obstinata barn att denne islamist är missförstådd och egentligen en hängiven demokratiförsvarare. Det vet Fridolin som påstår sig ha samarbetat med denne judehatare i 20 år. Då var herr Fridolin 13 år gammal! Tidig politisk karriär eller rent dumhuvud? Han skulle ju också fixa skolproblemen på 100 dagar. Tidsperspektiv tycks inte vara hans grej. Han är ju ett enda stort, historielöst, dåligt skämt! Nu måste han dessutom försvara att han föreslagit Yasri Khan till Miljöpartiets partistyrelse. Ytterligare en misogyn muslim som tvingas lämna partiet – efter att ha vägrat att ta en kvinnlig TV-reporter i hand.

  Så kommer just uppgifterna om att språkrörens presskontakt Magnus Johansson försökt muta Aktuellts programledare Anders Holmberg att vid intervju med ytterligare en muslimsk miljöpartist – Jabar Amin – inte ta upp frågor kring Kaplan. Johansson har nu fråntagits sin tjänst. Grundaren av detta tokparti, Per Gahrton, hävdar t.o.m att det är en israelisk komplott som står bakom utsparkandet av Kaplan. Han borde ha döpt sitt parti till Muslimpartiet. Det tidigare språkröret och numera svensk representant i EU-parlamentet – Peter Eriksson – menar att avskedet enbart beror på att Kaplan är muslim. Vad säger det om deras och Miljöpartiets demokratisyn? Inom regeringen är man alltså oense om Kaplans synnerligen sent verkställda, men välgrundade avsked!? Stefan Löfven, Åsa Romson och Gustav Fridolin har som regering visserligen sparkat ut honom – men de anser inte att han gjort något fel? Det är ju dårarnas paradis. Hur djävla dum måste man vara för att bli svenskt statsråd? Eller statsminister.

  En statsminister som ena dagen lovar att inga murar ska byggas i Europa – men nästa dag gör just detta. Som utopiskt utlovar EU:s lägsta arbetslöshet om några år – det går ju helt enkelt inte att lita på den sortens oseriösa plakatpolitiker. En inrikesminister som lögnaktikt påstår att vi ska utvisa 80.000 asylsökare som fått avslag! Polisen kan inte ens hitta dem. Gör de det, vet de inte till vilket land de ska utvisas. Minister Ygeman som tills nu lyckats utvisa ett fåtal – till otroliga transportkostnader per utvisad. Mohaned från Sudan är t.ex fortfarande kvar i Sverige – trots fyra utvisningsförsök till en kostnad av över en miljon kronor!

  Eller en kulturminister i ett land som dessa politiker inte anser har någon egen kultur. Eller en försvarsminister i ett land utan försvar. Eller en landsbygdsminister som inte anser att han kan motverka att en mjölkbonde om dagen tvingas lägga ner. Eller en minister – Kristina Persson – för framtid och nordiskt samarbete vars enda avtryck är att hon anklagar de nordiska grannländerna för rasism och främlingsfientlighet. Vilken framtid ser hon? Eller biståndsminister – Isabella Lövin – som stillatigande accepterar att en allt större del av skattebetalarnas biståndspengar till u-länder går till flyktingmottagande i Sverige. Det kostar nu nästan 500 miljarder kronor. Att jämföra med de 30 miljarder som FN har för att nödtorftigt hjälpa 60 miljoner riktiga flyktingar på plats. Vaddå allas lika värde?

  Eller en finansminister som dagen före valet påstod att statens lador var tomma. Men dagen efter menar att Sveriges ekonomi är ramstark. Som måste höja alla skatter och låna till välfärden, mitt i en högkonjunktur. Som påstår att invandringen kommer att bli lönsam när nysvenskar blir skattebetalare. Som de inte blir ens efter 15 år i Sverige! 80.000 nya jobb skryter hon med. Men tiger om att minst hälften av dessa jobb är inom flyktingindustrin och alltså en skattebelastning snarare än skattebidragande. De flesta av de övriga ”jobben” är starkt subventionerade med skattemedel.

  Lågutbildade invandrare konkurrerar inte med utbildad personal – de konkurrerar med robotar, datorer och svenska/internationella företag som rationaliserar och/eller flyttar till de låglöneländer som dessa invandrare kommer ifrån. Ta Findus ärtfabrik som färskt exempel. Jobben flyttar utomlands – arbetskraften flyttar till Sverige. Ohållbart! Vem betalar när ärtfabriken blir flyktingboende?

  Eller en migrationsminister – Morgan Johansson – som står för helt oförenliga åsikter. Å ena sidan vill han så fort som möjligt tillbaka till förra årets generösa flyktingkaos – å andra sidan är han beredd att begränsa asylrätten.

  Eller en energiminister – Ibrahim Baylan – som inte har en aning om hur Sveriges eltillförsel ska garanteras när hälften försvinner med i förtid nedlagda kärnkraftverk. Ska Sveriges elberoende basindustrier bli beroende av tysk brunkol och rysk gas? Järnmalmsgruvorna – Sveriges ekonomiska ryggrad – har redan högst oroväckande tecken på bristande lönsamhet.

  När Sveriges (s.k.) vice statsminister nu med freudiansk felsägning kallar terrorn i USA den 11 september för ”olyckor” finns risken att omvärlden fullständigt tar avstånd från vårt land och dess ansträngningar att bli accepterat som värdig medlem av FN:s säkerhetsråd. Konkurrenterna Italien eller Nederländerna gör större nytta där än Margot Wallström och den svenska feministiska utopipolitiken.

  Man orkar snart inte mer av detta vansinne. Man bävar för vad som är morgondagens skandal. Det är tungt att vara gammal svensk med minnen från förr.

  Rolf Malm