Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 5

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • Integrationskoordinatorn informerar…

  Av webhorby den 14 mars, 2016
  0
  0

  Nedan finner ni en länk till den pdf-fil som integrationskoordinator Göran Fredriksson visade för allmänheten senaste torsdag på Metropol.

  Den innehåller intressant information om HVB-hem i kommunen och mycket mera.Info Metropol

  Flyktingbarn Hörby

 • Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige

  Av webhorby den 2 mars, 2016
  0
  0

  Föredraget på kommunfullmäktige d. 29/2 2016

  Den styrande majoriteten här i Hörby vill sätta som mål för en ”positiv befolkningsutveckling” en befolkningsökning med 1 % / år.

  Det menar vi i SD är på tok för högt. Vi menar att det målet kommer att medföra en demografisk obalans mellan könen och få stora sociala skadeverkningar som följd, kommer att leda till ökad brottslighet, särskilt riktad mot kvinnor, och öka den allmänna otryggheten i samhället. Som f.ö. redan är stor och växande.

  En befolkningökning med 1% kan bara uppnås genom en stor flyktingmottagning. Av de knappt 163000 som kom till Sverige i fjor för att söka asyl var 71% män. Av det totala antalet var 35369 s.k. ensamkommande flyktingbarn (EKB). 92% av dessa var manliga, 8% kvinnliga. På varje ensamkommande flicka går det alltså 11 ynglingar eller män. Och oavsett deras verkliga ålder registreras de alla som tonåringar. När Hörby kommun nu alltså ska bli en stor mottagare av nyanlända och ensamkommande — för det är ju vad målet om 1% leder till — då får det stora återverkningar på balansen mellan kvinnor och män i kommunen; antalet män kommer att överstiga antalet kvinnor i samma åldersgrupp. Och särskilt stor blir obalansen i tonåren.

  Så här skriver den amerikanske prof. Valerie Hudson i Göteborgsposten, som har forskat i ämnet:

  Av officiell migrationsstatistik kan man dra slutsatsen att det vid utgången av 2015 gick 123 stycken 16-17-åriga pojkar på 100 flickor i samma åldersgrupp. Hans Roslings beräkningar ligger nära dessa siffror. Jämförelsevis har Kina, som har världens största obalanser i könsfördelning, ”bara” 117 pojkar på 100 flickor i samma åldersgrupp. För mig, som har studerat könsfördelningen i Kina och Indien i 15 år, är det häpnadsväckande att ett land som Sverige har värre obalanser än något av dessa två länder.

  Och problemet med obalansen är detta:

  Det första skälet är att samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor. 


  Dessutom tenderar dessa marginaliserade män utan partner att samlas i grupper eller gäng. Forskningen visar att sådana grupper av män är benägna att ta avsevärt större risker och uppträda utanför de sociala ramarna än vad de skulle gjort var och en för sig. Kriminella gäng är en naturlig följd.

  Grupptrakasserier och ofredanden av kvinnor är fler exempel på asocialt beteende hos dessa gäng. Under sådana omständigheter blir kvinnors möjlighet att röra sig fritt på offentliga platser avsevärt svårare, vilket massövergreppen på kvinnor i Köln under nyårsaftonen och festivalen We are Sthlm 2015 påminner oss om.

  Brottsförebyggande rådet slog i en rapport från 2005 fast att sannolikheten för att begå brott som våldtäkt eller försök till våldtäkt var fem gånger högre hos utrikes födda. … Och med det mycket stora antalet ensamkommande ungdomar – som är, eller kanske inte är, minderåriga – och som under nuvarande omständigheter har rätt till skolgång, så kan detta också bli ett problem för flickor i skolan.

  Just de ensamkommande är den främsta orsaken till att Hörby riskerar att få en snedvriden könsfördelning. År 2015 hade Hörby kommun avtalat med Migratonsverket om att ta emot 12 EKB under året. Innan året var slut hade kommunen tagit emot mellan 70-80. För 2016 har kommunen avtalat om att ta emot 80 EKB ytterligare. Inom ett par år kan vi alltså räkna med att ha flera hundra ynglingar och män i Hörby som skapar obalans mellan könen.

  Mot denna bakgrund menar vi Sverigedemokrater att det är ansvarslöst att sätta tillväxtmålet till 1%/år, och att det är oredlighet mot väljarna att kalla ett sådant mål ”positivt”. Vår uppfattning är att den högsta positiva befolkningsökningen för Hörbys del är den som historiskt har gällt under de senaste åren, nämligen 0,6%. Och då bara under förutsättning att obalansen mellan könen i tonåren inte tillåts växa sig stor. Därför vill vi ha följande skrivning under rubriken styrtal:

  Befolkningen ska öka med 0,6 % per år.

  En jämn fördelning mellan könen i åldersspannet 15-19 år ska säkerställas. Maximalt kan en övervikt på 105/100 för något kön accepteras. Mäts av SCB.

  Om någon undrar hur en sådan balans kan säkerställas så kan, förutom att kommunen avtalar om mottagning av färre EKB, Hörby följa t.ex. Österåkers exempel och sätta som villkor att fler flickor ska ingå i avtalet. Det senare alternativet skulle vi Sverigedemokrater hälsa med glädje!

  Låt mig till sist citera prof. Hudson igen:

  Hur är det möjligt att Sverige, ett av de erkänt mest feministiska länderna i världen, inte verkar bry sig om så kraftiga förändringar i könsfördelningen?

  Jämlikhet mellan könen undermineras av en sådan obalans, eller som antropologen Barbara Miller så övertygande har sagt; en normal könsfördelning är för det allmännas bästa och något som staten har ett ansvar att värna. Att Sverige skulle hamna i ett läge med världens skevaste könsfördelning bland unga vuxna skulle rätt och slätt vara en tragedi. Är det inte på tiden att Sverige öppet debatterar den här frågan?

  Läs artikleln här: https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2961141–abnorma-antalet-unga-man-ett-problem-for-sverige-#sthash.lgRugnmE.dpuf

  Stefan Borg, Gruppledare SD Hörby

  Tidningen Skånskan har skrivit om kommunfullmäktige den 29 februari. Se artikel.

   

 • Arabisk man dömdes för rasistisk misshandel.

  Av webhorby den 11 februari, 2016
  0
  0

  Ett exempel på den importerade rasismen är den grova misshandel som skedde i Hörby den 24 april förra året. En ensam man överfölls då på öppen gata av ett gäng män. Han utsattes för en grov misshandel. Den drivande bland gärningsmännen, en 39-åring, slog offret omkring 40 gånger med ett järnrör.

  39-åringen och hans kumpaner, däribland en 26-åring, som dömdes för delaktighet i misshandeln, har arabiskt ursprung, medan offret kommer från Afrika. Offret ska under rättegången ha uppgett att han under en längre tid känt sig trakasserad av 39-åringen och hans gäng. Trakasserierna ska ha varit rasistiskt motiverade. 39-åringen och hans vänner uppges ha sett ner på den afrikanske mannen på grund av hans etnicitet.

  39-åringen hade överklagat den dom han fick i tingsrätten, medan åklagaren yrkat på skärpt straff. Hovrätten slog fast tingsrättens dom. 39-åringen ska avtjäna 1.5 år i fängelse för grov misshandel. Han ska också betala 25 400 kronor i skadestånd till offret.

  Läs artikeln i Skånska dagbladet.

 • Allvarliga brister upptäckt av lönerevisionen i Hörby kommun.

  Av webhorby den 5 februari, 2016
  0
  0

  Nedanstående ärende avvisades av Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer vid senaste mötet i Kommunstyrelsens arbetutskott (KSau):

  Apropå revisionens Granskning av lönehanteringen, dec. 2015, vill jag initiera följande ärende.
  Jag vill att KSau föreslår KS:

  att ge kommunledningen i uppdrag att utreda hur kommunen ska gå till väga för att säkerställa att
  ”rättning vidtas i de delar som avser ersättning till en förtroendevald i de fall som konstaterats ovan
  i samband med vår granskning” (s. 11). Vad det handlar om är att inga eller ofullständiga uppgifter
  lämnats om tidsintervallen för möten i tio fall. Vidare att beskrivningen av aktiviteten varit oklar,
  t.ex. ”ordförandebeslut” och inte angivit ett tydligt syfte. Vidare har två tjänstgöringslistor angett
  tider som överlappat varandra utan att detta uppmärksammats av attestanten, vilket medfört
  utbetalning av två sammanträdesarvoden som till viss del pågått samtidigt.

  Vidare:
  att KS låter utreda huruvida ”avvikelserna för den förtroendevalde” sträcker sig längre tillbaka i
  tiden än till den granskade perioden från juli 2014 till april 2015.

  revision

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vidare:
  att KS låter utreda huruvida ansvarstalan skall föras mot den förtroendevalde (och/eller attestanten)
  som i uppenbarlig missaktning av arvodesreglementet fått alltför stora belopp utbetalda.

  Vidare:
  att KS utreder hur alla de brister i kontrollen av löneutbetalningar som uppenbarligen föreligger i
  Hörby kommun kan undanröjas? Det gäller t.ex. attestantens ansvar för ogrundade attester; det
  gäller löneutbetalningar till anställda som slutat sitt arbete för kommunen; det gäller de enorma
  övertidsersättningar på upp till 140 000 kr som betalats ut till vissa personer under
  granskningsperioden, osv.

  Det är av väsentlig betydelse för allmänhetens förtroende för det politiska systemet att alla brister
  och oegentligheter utreds och rättas till. Här får inga stenar lämnas ovända. Att förtroendet för
  Hörbys politiker redan idag är naggat i kanten torde vara ett understatement. Skulle det visa sig att
  någon förtroendevald har missbrukat ersättningssystemet för egen vinning så vore det en katastrof.
  En sådan katastrof kan bara undvikas genom en full och klar transparens.

  Stefan Borg, 2e vice ordf. kommunstyrelsen

  Hela revisionsrapporten kan läsas här.