Sverigedemokraterna i Hörby | Sverigedemokraterna i Hörby | Sida 5

Sverigedemokraterna Hörby

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Hörby

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Ohlin

Ordförande SD Hörby

Skicka e-post till mig

 • I Hörby kan vi se maktens arrogans – en arrogans som har ett pris

  Av webhorby den 1 december, 2016
  0
  0

  I tisdagens tidning skrev Skånskan om den tioårige pojke som ska ha blivit nedsparkad av äldre tonårskillar på Nya torg och som sedan sköts i bakhuvudet med en Soft Air Gun-pistol. Pojkens mamma menade att oroliga Hörbyföräldrar försökt få till ett möte med kommunalrådet Susanne Meijer (S), för att hitta en lösning tillsammans. Men mammans upplevelse var att man inte fått gehör hos Susanne Meijer vilket öppnar för en obehaglig utveckling.

   

  Pojkens moder menade att kommunalrådet nonchalerat kontaktförsöken. Någon dialog avser inte kommunalrådet Susanne Meier inleda. I början av december bjuder kommunen in allmänheten för att man ska få information om vad som görs för att skapa trygghet i byn, kommunalrådet har bestämt att Hörbyborna inte ska få ventilera sin oro under mötet.

  ”– Det kommer inte att bli något diskussions- och debattmöte, säger hon. Vi ska inte ha ett diskussionsmöte. Det har jag beslutat. Det blir ingen debatt.”

   

  meijer

  Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

  Läs hela artikeln av Johan Westerholm på Ledarsidorna här.

 • SD Hörby uppmanar Hans Frank att ställa posten som ordförande i socialnämnden till förfogande.

  Av webhorby den 25 november, 2016
  0
  0

  Socialnämnd den 24/11 2016

  Initierat ärende om avtal etc. (SN 2014/243)

  Socialnämndens ordförande (SNO) ingick den 7 dec 2015 ett avtal med migrationsverket (MV) om utökning av antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från 12 till 80. Avtalet ingicks utan ett föregående beslut i socialnämnd eller kommunfullmäktige. Först den 25 februari 2016 anmäldes undertecknandet av avtalet som ett beslut fattat på delegation.

  Min kommentar:

  Enl. kommunallagen (KL 6 kap 34 §) får delegat inte besluta i ärende om verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Eftersom avtalet med MV innebär en klar och tydlig förändring av verksamhetens omfattning har Hans Frank (HF) genom att ingå detsamma på delegation brutit mot KL.

  HF stödjer sin rätt att ingå avtalet genom att åberopa socialnämndens delegationsordning, nr 15.12, som lyder: ”Beslut i brådskande fall om att förändra socialnämndens avtal med Migrationsverket kring mottagande av ensamkommande barn.” Det måste således föreligga brådska för att rekvisitet ska vara uppfyllt. Närmast efterföljande sammanträde med socialnämnden (SN) var den 17/12 2015. Att det skulle ha förelegat sådan brådska att beslutet inte kunnat vänta 10 dagar på behandling i detta organ är som jag ser det uteslutet. Andra kommuner har fattat motsvarande beslut först flera månader senare. Det kan vidare konstateras att socialnämndens ordförande vid andra tillfällen har kallat SN till extra sammanträde med bara några timmars varsel. Rekvisitet kan därmed inte anses vara uppfyllt varför HF genom att skriva under avtalet även har förbrutit sig mot delegationsordningen.

  KL (6 kap 36 §) föreskriver att delegationsbeslut som fattats pga brådska ”skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde”. Detta har inte gjorts varför HF har brutit mot KL även i detta avseende.

   

  Den 17 februari ingick socialnämndens ordförande ett avtal med HVB Strandpärlan AB om ett s.k. integrationsboende för ensamkommande ungdomar med totalt 16 platser. Avtalet ingicks utan föregående beslut i socialnämnden. Att avtalet slutits anmäldes som ett delegationsärende på socialnämndens sammanträde den 26 april 2016. Förutom avtalet med Strandpärlan anmäldes vid samma tillfälle två andra avtal med HVB-hem. (Selmagården/Dnr:2016/093; Avtal Strandpärlan AB/Dnr:2016/038; Avtal Gallej Care/Dnr:2015/269)

  Min kommentar:

  Avtalet med Strandpärlan AB är underskrivet av HF för Hörby kommun. Avtalet är inte kontrasignerat av socialchefen, såsom föreskrivet i SN reglemente 20 §. Att ensam underteckna ett avtal är ett brott mot samma paragraf. Avtalet innebär ett åtagande från kommunens sida att utbetala ca 16 mnkr till HVB Strandpärlan AB (enl. SVT 23/11).

  Även här gäller att rätten för SNO att ta beslut på delegation grundar sig på att sådan brådska föreligger att beslutet inte kan avvakta nämndens sammanträde. Det föreligger samma skyldighet att anmäla beslutet vid nästa nämndsammanträde. Nämnden sammanträdde närmast den 25/2 2016, åtta dagar senare, utan att beslutet anmäldes. Även i detta fall torde HF ha brutit mot KL krav att det endast är i brådskande fall som en ordförande får ta beslut på delegation, liksom mot KL krav på att besluten skall anmälas på nästa sammanträde.

  Avtalet är behäftat med stora brister rörande kommunens möjligheter att säga upp detsamma. T.ex. så förlängs det med automatik med ett år om det inte sägs upp senast 9 månader innan kalenderårets utgång. Med andra ord skulle det ha sagts upp senast den 31/3 2016 för att inte automatiskt förlängas till den 31/12 2017. Endast nämnden kunde ha sagt upp avtalet till den tidpunkten, men informerades inte om avtalet förrän efter samma tidpunkt. Därmed förpliktades kommunen till att betala för hela 2017, utan att nämnden var informerad och kunde ingripa.

  Min sammanfattning:

  Genom att HF agerat i strid mot gällande lagstiftning och lokala föreskrifter har han försvårat, ja, omöjliggjort för nämnden att ta ansvar för det demokratiska mandat nämnden har att förvalta från medborgarna. Avtalet med MV om utökning av antalet boenden för s.k. ”ensamkommande flyktingbarn” (EKB) innebar en sådan förändring av verksamhetens omfattning att det rimligen skulle ha varit en fråga för kommunfullmäktige (KF). Detta inte minst pga att åtagandet att ordna boenden för 80 EKB innebär ett mycket stor ekonomisk risk; en risk som – efter vad vi har kunnat se – till viss del var förvaltningen övermäktig. Men värre ändå är att medborgarna kan få uppfattningen att i Hörby kommun fungerar inte demokratins spelregler. Här kan enskilda politiker bryta mot regler och paragrafer utan att riskera att bli ställda till ansvar. Sedan det framkommit att kommunen ingått ett mångmiljonavtal med HVB Strandpärlan AB, som är i händerna på brottsdömda personer, har medborgarna all rätt att ställa sig frågan: – Är det korruption som ligger bakom att en ensam politiker, under åsidosättande av gällande lagar och regler, kan tvinga skattebetalarna att fylla fickorna på vem som helst? Utan att betala något pris? Nu känner jag personligen Hans Frank, och tror inte för ett ögonblick att han är korrumperad – snarare är han förd bakom ljuset – men samtidigt kan jag inte kritisera den medborgare som inte känner honom, och som i ljuset av mediernas rapportering ställer sig den frågan.

  Pga tidsbrist har jag inte kunnat granska de övriga avtalen ang. HVB-hemmen i kommunens ansvar.

  Tjänsteskrivelsen i ärendet (SN 2014/243) tillför inget som strider mot det ovan sagda.

   

  Jag vill i ärendet göra 2 yrkanden:

  1. Att nämnden mot bakgrunden av ovanstående uppmanar Hans Frank att ställa posten som ordförande i socialnämnden till förfogande.
  2. Att socialnämndens delegationsordning revideras genom att nr. 15.12 stryks.

   

  Stefan Borg (SD), ledamot

 • Kommunal hyresgaranti – ett debattinlägg

  Av webhorby den 1 september, 2016
  0
  0

  Den 29/8 röstade kommunfullmäktige med minsta möjliga mariginal, 21 (S, C, MP, L) röster mot 20 (SD, M, SPI) igenom en kommunal hyresgaranti som ska göra det möjligt för sk. ”nyanlända” att gå före i bostadskön. Talet nedan höll sverigedemokraternas gruppledare inför kommunfullmäktige den 30 maj, då den samlade oppositionen i varje fall lyckades uppnå en återremiss i ärendet.

  Hyresgarantin är ett skolexempel på hur välfärdsstatens resurser förskingras och går till ett ändamål som riksdagen aldrig avsåg när den lagliga grunden för hyresgarantin tillkom – och inte initierat från Stockholm denna gång, utan här lokalt, i Hörby. Trolöshet mot huvudman, torde vara den bästa beskrivningen på det trixande med lagstiftningen man tänker göra här.

  Som ett led i bemödandena att bereda plats för fler invandrare i Hörby kommun skall kommunen utställa s.k. hyresgarantier till personer som uppbär s.k. etableringsstöd från Arbetsförmedlingen. Etableringsstödet infördes i december 2010 av den dåvarande alliansregeringen och innebär att personer och familjer som fått uppehållstillstånd skrivs in vid AF för åtgärder och får därmed rätt till ett mycket frikostigt bidragssystem som för flerbarnsfamiljer kan innebära skattefria bidrag på långt över 30000 kr/mån. Dock högst under 2 år. Därefter skall individerna ha egen försörjning. Var tanken…

  När SCB för ett par år sedan kontrollerade hur etableringsuppdraget hade utfallit visade det sig att ”Bara tre procent av nyanlända flyktingar fick ett jobb utan statliga subventioner efter att ha ingått i regeringens så kallade etableringsreform.” (SR) Med andra ord: så gott som alla, 97%, förblev bidragstagare även efter etableringen. Någon egen försörjningsförmåga kan det inte vara tal om. Etableringsstödet är i verkligheten ett försörjningsstöd och inget annat.

  Vad har då detta med hyresgarantin att skaffa? Jo, när lagarna som gäller hyresgarantin tillkom fanns inte etableringen; de tillkom 2009 och tidigare. Och intentionen med att införa den kommunala hyresgarantin är solklar: det handlar om att göra det möjligt för personer som har egen försörjningsförmåga att få ett hyreskontrakt, när de annars inte kan få det, t.ex. pga. betalningsanmärkningar. Det var aldrig lagstiftarens avsikt att garantin skulle ges till personer som inte kan betala sin egen hyra genom egna inkomster. För att göra detta riktigt tydligt gjorde Boverket klart att personer som har försörjningsstöd inte har rätt till en kommunal hyresgaranti.

  Vari ligger då tricket? Jo, tricket ligger i att Etableringsstödet, som inte ens fanns på kartan när den kommunala hyresgarantin tillkom, inte ska betraktas som ett försörjningsstöd, utan som inkomst av egen försörjning – visserligen skattefri, men ändå. Med andra ord kan kommuner som så vill göra det möjligt för personer som har etablering att få en kommunal hyresgaranti. Detta trots att så många som 97% av dem inte kan och inte kommer att kunna försörja sig själva efter etableringen. Om det vore sant, som kommunalrådet Susanne Meijer säger, att garantin skall gälla lika för alla, även svenskar, då vill jag veta hur en svensk medborgare kan komma i åtnjutande av etableringsstödet? Eller varför en svensk som uppbär försörjningsstöd inte har rätt till en hyresgaranti?

  Naturligtvis har det aldrig varit meningen att någon svensk skulle få del av hyresgarantin. Det handlar enbart om att tillskapa en gräddfil för invandrare till Hörbys bostäder. För att nå det målet trixar ni och åsidosätter principen om likabehandling som är så grundläggande för varje demokratisk maktutövning. Det är maktmissbruk av grövsta kaliber och beteckningen trolöshet mot huvudman är inte fel på plats: huvudmannen, dvs. svenska folket genom riksdagen, inför före 2009 en lagstiftning som ni i Hörby kommuns majoritetsstyre anser er kunna lagvränga till egen fördel när det passar.

  Ni har ännu chansen, jag yrkar nämligen i första hand på att personer som ingår i etableringsuppdraget inte skall komma i fråga för den kommunala hyresgarantin. I andra hand yrkar jag på avslag till hela hyresgarantin.

  För det fall att ni anser att personer i etablering skall ha rätt till hyresgarantin vill jag motivera mitt avslagsyrkande med att läsa ett par rader ur den uttömmande skrivelse som socialförvaltningen gjort angående hyresgarantin:

  Socialförvaltningens bedömning
  Detta är ingen insats utifrån socialtjänstlagen eller annan lag som idag tillämpas inom socialförvaltningen. Personer som kan komma ifråga utifrån hyresgarantin ska bedömas ha egna ekonomiska förutsättningar att fullfölja hyresbetalningar. Försörjningsstöd är inte godtagbar som ekonomisk förutsättning enligt lagen som reglerar hyresgarantin. För att kunna erhålla hyresgaranti utifrån Förordning (2007:623) behöver en utredning genomföras för att kunna bedöma om en person eller en familj har de förutsättningar som krävs. Vidare behövs rutiner för ansökan om det statliga bidrag som är knutet till den kommunala hyresgarantin. Detta kräver både ny kunskap om förordningen, hur den ska tillämpas och ny utredningsmetodik, liksom ytterligare resurser för att utföra arbetet.

  Utifrån den målgrupp som kan komma ifråga för Boverkets kommunala hyresgaranti enligt Förordning (2007:623) och då försörjningsstöd inte är godtagbar som inkomst, görs bedömningen att om Boverkets kommunala hyresgaranti ska införas i en verksamhet i Hörby kommun bör den inte införas i något av socialnämndens verksamhetsområden. Det är idag svårt att se hur verksamheten med Boverkets kommunala hyresgaranti på ett naturligt sätt ska kunna införlivas i det arbete som idag bedrivs inom socialförvaltningen.

  Det finns mycket mer att säga mot förslaget, t.ex. så sägs ingenting om tillkommande kostnader för garantin och hanteringen av den, eller om avgränsningen. Jag förstår ju varför, ni i majoriteten har ju alltid en lösning till hands: höj bara skatten!

  Stefan Borg, gruppledare, SD

 • Upprop mot kommunalt inköp av villor och bostadsrätter till nyanlända i Hörby

  Av webhorby den 26 maj, 2016
  0
  0

  Skriv på uppropet genom att besöka denna sida: https://www.change.org/p/hörby

  Kommunstyrelsen vill att kommunfullmäktige i Hörby på måndag ska anslå 10 miljoner kr för inköp av villor och bostadsrätter till nyanlända. Nu har dock kommunen ett uppdämt investeringsbehov i sina fastigheter på över 900 miljoner kr de kommande åren. Denna summa är så stor att kommunen inte ens kan låna upp den. Att avsätta 10 mkr till fastighetsinköp får därför till följd att de medel som skulle behövas för att renovera kommunens försummade lokaler och byggnader, däribland äldreboenden och skolor, måste minskas med samma belopp. Inte nog med detta, den styrande majoriteten vill också införa en hyresgaranti som skattebetalarna ska stå för och som ska göra det möjligt för nyanlända att gå före i bostadskön och få en hyreslägenhet med besittningsrätt. Hörbys invånare ska med andra ord betala för att en viss grupp ska kunna gå före dem själva i bostadskön (det kommunala bostadsbolaget har idag ca 1000 personer på väntelistan). Visserligen kommer styret i Hörby att säga att garantin gäller även för svenskar som har betalningsanmärkningar och dylikt, men, tro dem inte, det är inte för svenskarnas skull som man inför garantin.

  För att driva igenom allt detta och mer därtill vill man dessutom undandra kommunfullmäktige möjligheten att bestämma vilka fastigheter som ska inköpas. Istället ska kommunstyrelsens arbetsutskott besluta, en grupp om fem politiker (varav tre inte fick ansvarsfrihet för år 2014) och några tjänstemän. Arbetsutskottet får därmed rätt att köpa bostäder för miljoner samtidigt som fullmäktige ska ta ställning till uppköp av gräsplättar för sjuttiotusen kr. Detta menar vi Sverigedemokrater är ett hån mot den kommunala demokratin. Risken för mygel och fiffel ökar därmed avsevärt.

  Att kommunen ska gå ut på marknaden för att köpa villor och bostadsrätter åt nyanlända till skada för kommunens redan existerande fastigheter är ansvarslöst mot kommunens skattebetalare. Att ge förtur till en godtyckligt utvald grupp utan någon anknytning till Hörby samtidigt som många av kommunens egna invånare inte har möjlighet att finna en lämplig bostad strider mot varje känsla för rättvisa.

  Det kan inte vara en förpliktelse för kommunen att lösa följderna av en ansvarslös invandringspolitik genom att på skattebetalarnas bekostnad köpa in bostäder och genom hyresgarantier skapa en gräddfil förbi kommunens egna invånare, människor som själva har valt att verka och bo i Hörby, istället för att utplaceras här av en statsmakt som vill bli kvitt ett självförvållat problem. Inte heller kommer det att underlätta integrationen med kommunens egna invånare. Det är sorgligt att se hur lite det kommunala självstyret och ansvaret mot den egna befolkningen betyder för den styrande majoriteten av S, C, L, MP och KD.

  Skriv på uppropet genom att besöka denna sida: https://www.change.org/p/hörby

 • Hörby kommun köper flyktingvillor för 10 miljoner

  Av webhorby den 26 maj, 2016
  0
  0

  Artikel i Skånska dagbladet 26 maj. Läs artikel här.

  Flyktingvillor