SD Hörby stöder och lyssnar på medborgarna i Hörby kommun | Sverigedemokraterna i Hörby

SD Hörby stöder och lyssnar på medborgarna i Hörby kommun

skd_vkv1

Diariefört brev nedan

Till Hörby kommun för diarieförsel i ärendet enligt nedan på dnr BYN 2015/57.

Susanne Meijer, Lena Rosvall och Tommy Hall för åtgärd

Gunnar Bergqvist för kännedom

Jonas Karlsson för kännedom

 

Hej!

Jag skriver till Er som representant för ca 20 personer här ute i Omsed, Tullsåkra, Sallerup och Västerstad. Vi kämpar emot uppförandet av ett par vindkraftverk i vårt område, och ärendet är för närvarande uppe på Länsstyrelsen en andra gång, efter att ha gått hela vägen upp till Mark- och miljödomstolen där det återförvisades.

I samband med dessa ärenden har vi haft besök av pressen, som skrivit om vår kamp. Man tillfrågade då också från tidningen Ert partis representant i Byggnadsnämnden om varför bygglov beviljades. Det är Gunnar Bergqvist, ordförande i denna nämnd. Hans svar var att våra inlägg i ärendet (ca 270 sidor per ärende och per nämnd, alltså nära 1100 sidor totalt), bara var tyckande, medan han ”dömde” efter lagen och vindkraftspolicyn”. Sedan dess har vi försökt få honom att reda ut detta närmare, men han väljer att sticka huvudet i sanden och gömma sig bakom allmänna fraser och vad vi kallar politikerpladder. Jag ger inget sammandrag här, utan bifogar en del av de inlägg som kommer härifrån och de svar vi fått. Vi är synnerligen missnöjda med dessa svar, som på intet sätt är svar på vad vi frågat om, och kan konstatera, att nedanstående frågor är hitintills obesvarade av honom. Samtidigt vill vi meddela att vi är fast beslutna att vi skall ha svar på detta, och då är nästa steg att vända oss till Er, eftersom vi hoppas att Ni på något sätt kan förmå honom att svara på sakfrågorna. Vi gissar att hierarkin i ett politiskt parti fungerar så. Fungerar inte detta får vi gå vidare i hierarkin uppåt, för svar skall vi ha. Det är att åsidosätta demokratin att valda representanter grötmyndigt gömmer sig bakom allmänna floskler och inte kan motivera sina uttalanden. Vi hoppas därför att Ni vill ta fatt i detta och studera det bifogade materialet samt att anmoda Gunnar Bergquist att svara på dessa saker.

Våra viktigaste frågor är således:

Vad är det i våra inlagor som är tyckande? Vi anser att det mesta där är framlagda fakta.

Hur är det med vindkraftspolicyn från 2009? Är det så att man kan döma efter den så som Du säger, eller kan man det inte? Kan man det, borde Du ha sett att ett av verken ligger innanför det område som i policyn utpekas som ett område som skall frias från vindkraft.

Varför skickades inte våra inlagor ut till samtliga medlemmar i byggnadsnämnden så som skedde i Miljönämnden, utan lades undan på kommunexpeditionen? Varför skickades tjänstemännens svar ut, men inte de handlingar de var ett svar på? Hur skall en nämnd kunna bedöma ett ärende under sådana omständigheter, när ärendet redan från början ges en sned bedömning vid den inledande hanteringen? Vi vet att man kunde gå och titta på papprena på kommunen, men om de redan värderats en gång innan de skickades ut, vem bryr sig då?

Av ett av Dina svar kan man utläsa att Byggnadsnämnden på något sätt ”överprövar” Miljönämndens svar. Hur kunde då Byggnadsnämndens svar vara klart och inskickat till Länsstyrelsen redan innan den nämnden sammanträtt?

Vi känner också till turbulensen runt Miljönämndens svar, där man inte ville godkänna att ärendet skickades till Länsstyrelsen och vi vet också att man mer eller mindre tvingade Miljönämnden att godkänna ärendet just för att det redan var inskickat av Byggnadsnämnden. Protokollen från dessa möten är ju offentliga. Vad är det egentligen för märkliga turer kommunen ägnar sig åt? Är Du delaktig i detta?

Har Du själv läst våra inlagor?

För oss verkar det snarast som om Byggnadsnämndens förtroendevalda eller en del av dem är en samling individer som låter sig styras av någon? Det här är inte det enda exemplet på sådant vi upplevt. Har Du kommentarer till det? Har Ni reell möjlighet att påverka ärendena?

Har resten av nämnden förtroende för Dig?

Hur kan Du säga att våra synpunkter är viktiga när Du enbart använder Bygglagen och Vindkraftspolicyn som rättesnöre?

Det här är de viktigaste frågorna som uppkommit hitintills och som vi vill ha svar på.

Med vänlig hälsning

Ronnie Liljegren

Tullsåkra

 

Vårt första inlägg

Med anledning av att byggnadsnämndens ordförande Gunnar Bergquist yttrat sig i pressen ang. våra vindkraftsärenden (Sallerup 5:10 och Ulatofta 5:21) på ett sätt som vi absolut inte accepterar, vill vi att det nedanstående inlägget förs upp till diskussion i nästa byggnadsnämndsmöte. Det krävs ett ordentligt svar och ett tillrättaläggande från nämndens ordförande. Vi kräver också att detta mail diarieförs och att detta bekräftas på ovanstående mailadress.

Undertecknade önskar framföra följande till byggnadsnämnden:

I en tidningsartikel om de pågående vindkraftsärendena Sallerup 5:10 och Ulatofta 5:21 uttalar sig Gunnar Bergquist (S) i egenskap av byggnadsnämndens ordförande. Han anför då följande:

 ”nämnden inte kan basera sina beslut på tyckanden utan måste hålla sig till fakta.Vi såg inte att det fanns möjlighet att neka bygglov. Vi måste följa regelverket i plan- och bygglagen, och vad vindkraftspolicyn säger, och kan inte gå på tyckanden, förklarar han.”

Vi som bor här ute och som protesterat mot etableringarna vill påpeka följande:

Vi har till vardera nämnden och för vardera verket lämnat in digra inlagor på 270 sidor per st (4 st således). De innehåller synnerligen lite tyckande. I stället radar de upp fakta om allehanda förhållanden här och påpekar massor av saker där nämnden tidigare inte tagit hänsyn. Det vi presenterar är inte tyckande utan fakta. Vi förundras t ex över hur man kan kalla massor av bilder på skyddsvärda fåglar från området, ornitologers observationslistor, kartor som visar på vattenförhållanden, en total söndersmulning av kommunens fågelboinventering och en ingående analys av kommunens naturförhållanden i jämförelse med andra områden samt massor av annat för tyckanden. Vi kan konstatera att nämndens ordförande således inte har läst våra inlämnade handlingar utan fattat sitt beslut på mycket osäkra grunder. Nog borde man kunna kräva att en ordförande i en nämnd åtminstone sätter sig in i de ärenden man har att besluta om. Vi förvånas över hur en viktig nämnd kan ha en ordförande med sådana brister.

Samme person säger också att man följer regelverket och vindkraftspolicyn. Detta är ett märkligt uttalande. Vindkraftspolicyn förkastas  när vi försöker åberopa den, såsom inte värd någonting. Dessutom är det så, att den gällande vindkraftspolicyn från 2009 placerar etableringen i Ulatofta 5:21 flera hundra meter innanför det område som skall undantas från vindkraftsetableringar. Vi undrar därför hur detta går ihop.

Vi kräver att ordföranden i byggnadsnämnden allmänt sätter sig in i de ärenden han har att döma över och inte håller på med sådant här pladder, samt att han läser in ärendet och sedan förklarar vad som är tyckande i vår inlaga. Det ovan anförda visar att han inte har någon som helst reda på sig och sina uttalanden och att han inte förstått ärendets innehåll. Vi vill därför höra om nämnden håller med honom i hans karakteristik och i vindkraftspolicyns giltighet och vi vill gärna veta om nämnden anser att han är en lämplig ordförande för nämnden.

Ronnie Liljegren

Christin Liljegren

Tullsåkra 1:8. 1:9

 

Under tiden detta låg hos Nämnden (ca 1 månad) publicerades i Skånskan ett inlägg från en av oss här ute, Frida Haraldsson, vilket bifogas ovan som Frida Haraldssons inlägg. (Se ovan)

Efter dryg väntan fick vi svar från byggnadsnämndens ordförande, se Byggordförandesvar.

Eftersom vi inte fick svar med substans på våra frågor skickade vi dem på nytt, Se Svar till Gunnar Bergquist på skrivelse från 12

Svaret från Byggnadsnämndsordföranden var den avsnoppning som finns i svar från byggnadsnämndens ordf.

Vi är således inte nöjda med detta!

Ronnie Liljegren

som representant för ett 20-tal kommuninnevånare m fl.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*