SD Hörby uppmanar Hans Frank att ställa posten som ordförande i socialnämnden till förfogande. | Sverigedemokraterna i Hörby

SD Hörby uppmanar Hans Frank att ställa posten som ordförande i socialnämnden till förfogande.

Socialnämnd den 24/11 2016

Initierat ärende om avtal etc. (SN 2014/243)

Socialnämndens ordförande (SNO) ingick den 7 dec 2015 ett avtal med migrationsverket (MV) om utökning av antalet platser för ensamkommande flyktingbarn från 12 till 80. Avtalet ingicks utan ett föregående beslut i socialnämnd eller kommunfullmäktige. Först den 25 februari 2016 anmäldes undertecknandet av avtalet som ett beslut fattat på delegation.

Min kommentar:

Enl. kommunallagen (KL 6 kap 34 §) får delegat inte besluta i ärende om verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Eftersom avtalet med MV innebär en klar och tydlig förändring av verksamhetens omfattning har Hans Frank (HF) genom att ingå detsamma på delegation brutit mot KL.

HF stödjer sin rätt att ingå avtalet genom att åberopa socialnämndens delegationsordning, nr 15.12, som lyder: ”Beslut i brådskande fall om att förändra socialnämndens avtal med Migrationsverket kring mottagande av ensamkommande barn.” Det måste således föreligga brådska för att rekvisitet ska vara uppfyllt. Närmast efterföljande sammanträde med socialnämnden (SN) var den 17/12 2015. Att det skulle ha förelegat sådan brådska att beslutet inte kunnat vänta 10 dagar på behandling i detta organ är som jag ser det uteslutet. Andra kommuner har fattat motsvarande beslut först flera månader senare. Det kan vidare konstateras att socialnämndens ordförande vid andra tillfällen har kallat SN till extra sammanträde med bara några timmars varsel. Rekvisitet kan därmed inte anses vara uppfyllt varför HF genom att skriva under avtalet även har förbrutit sig mot delegationsordningen.

KL (6 kap 36 §) föreskriver att delegationsbeslut som fattats pga brådska ”skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde”. Detta har inte gjorts varför HF har brutit mot KL även i detta avseende.

 

Den 17 februari ingick socialnämndens ordförande ett avtal med HVB Strandpärlan AB om ett s.k. integrationsboende för ensamkommande ungdomar med totalt 16 platser. Avtalet ingicks utan föregående beslut i socialnämnden. Att avtalet slutits anmäldes som ett delegationsärende på socialnämndens sammanträde den 26 april 2016. Förutom avtalet med Strandpärlan anmäldes vid samma tillfälle två andra avtal med HVB-hem. (Selmagården/Dnr:2016/093; Avtal Strandpärlan AB/Dnr:2016/038; Avtal Gallej Care/Dnr:2015/269)

Min kommentar:

Avtalet med Strandpärlan AB är underskrivet av HF för Hörby kommun. Avtalet är inte kontrasignerat av socialchefen, såsom föreskrivet i SN reglemente 20 §. Att ensam underteckna ett avtal är ett brott mot samma paragraf. Avtalet innebär ett åtagande från kommunens sida att utbetala ca 16 mnkr till HVB Strandpärlan AB (enl. SVT 23/11).

Även här gäller att rätten för SNO att ta beslut på delegation grundar sig på att sådan brådska föreligger att beslutet inte kan avvakta nämndens sammanträde. Det föreligger samma skyldighet att anmäla beslutet vid nästa nämndsammanträde. Nämnden sammanträdde närmast den 25/2 2016, åtta dagar senare, utan att beslutet anmäldes. Även i detta fall torde HF ha brutit mot KL krav att det endast är i brådskande fall som en ordförande får ta beslut på delegation, liksom mot KL krav på att besluten skall anmälas på nästa sammanträde.

Avtalet är behäftat med stora brister rörande kommunens möjligheter att säga upp detsamma. T.ex. så förlängs det med automatik med ett år om det inte sägs upp senast 9 månader innan kalenderårets utgång. Med andra ord skulle det ha sagts upp senast den 31/3 2016 för att inte automatiskt förlängas till den 31/12 2017. Endast nämnden kunde ha sagt upp avtalet till den tidpunkten, men informerades inte om avtalet förrän efter samma tidpunkt. Därmed förpliktades kommunen till att betala för hela 2017, utan att nämnden var informerad och kunde ingripa.

Min sammanfattning:

Genom att HF agerat i strid mot gällande lagstiftning och lokala föreskrifter har han försvårat, ja, omöjliggjort för nämnden att ta ansvar för det demokratiska mandat nämnden har att förvalta från medborgarna. Avtalet med MV om utökning av antalet boenden för s.k. ”ensamkommande flyktingbarn” (EKB) innebar en sådan förändring av verksamhetens omfattning att det rimligen skulle ha varit en fråga för kommunfullmäktige (KF). Detta inte minst pga att åtagandet att ordna boenden för 80 EKB innebär ett mycket stor ekonomisk risk; en risk som – efter vad vi har kunnat se – till viss del var förvaltningen övermäktig. Men värre ändå är att medborgarna kan få uppfattningen att i Hörby kommun fungerar inte demokratins spelregler. Här kan enskilda politiker bryta mot regler och paragrafer utan att riskera att bli ställda till ansvar. Sedan det framkommit att kommunen ingått ett mångmiljonavtal med HVB Strandpärlan AB, som är i händerna på brottsdömda personer, har medborgarna all rätt att ställa sig frågan: – Är det korruption som ligger bakom att en ensam politiker, under åsidosättande av gällande lagar och regler, kan tvinga skattebetalarna att fylla fickorna på vem som helst? Utan att betala något pris? Nu känner jag personligen Hans Frank, och tror inte för ett ögonblick att han är korrumperad – snarare är han förd bakom ljuset – men samtidigt kan jag inte kritisera den medborgare som inte känner honom, och som i ljuset av mediernas rapportering ställer sig den frågan.

Pga tidsbrist har jag inte kunnat granska de övriga avtalen ang. HVB-hemmen i kommunens ansvar.

Tjänsteskrivelsen i ärendet (SN 2014/243) tillför inget som strider mot det ovan sagda.

 

Jag vill i ärendet göra 2 yrkanden:

  1. Att nämnden mot bakgrunden av ovanstående uppmanar Hans Frank att ställa posten som ordförande i socialnämnden till förfogande.
  2. Att socialnämndens delegationsordning revideras genom att nr. 15.12 stryks.

 

Stefan Borg (SD), ledamot

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*