Valprogram 2018 | Sverigedemokraterna i Hörby

Valprogram 2018

Bakgrundsbeskrivning

Hörby kommun har under flera mandatperioder lidit under ett politiskt styre som misskött sin uppgift att ta ansvar inför den befolkning som har valt det. Vi sverigedemokrater anser att Hörby förtjänar ett bättre styre och är beredda att ta det ansvaret.

Tryggheten

Otryggheten i Hörby centrum är ett jätteproblem som kräver stora insatser för att komma till rätta med. Vi vill att väktare ska göra ronder på utsatta platser och tider. Vi vill låta kameraövervaka torgen och andra otrygga platser. Vi vill försvåra för kriminella gäng att skada ungdomar genom att drogtesta eleverna på högstadiet, för att upptäcka dem som ligger i riskgruppen. Vi vill få bort tiggeriet på allmän plats i Hörby, då detta som regel är förknippat med annan organiserad brottslighet. Vi vill minska det enormt höga antalet HVB-hem i Hörby, där andra kommuner placerar sina problemfall, och som drar knarkmissbruk med sig. Vi vill att kommunen ställer krav på polisen att upprätthålla lag och ordning i Hörby; knarkhandeln måste stoppas – på riktigt! Civilsamhällets insatser, som t.ex. Nattvandrarnas, ska uppvärderas och stöttas.

Landsbygden

Landsbygden utgör Hörby kommuns största tillgång. Men hoten mot landsbygden är många. Därför menar vi att landsbygden måste prioriteras, efter att under lång tid ha varit styvmoderligt behandlad av politikerna. Det är till landsbygden som barnfamiljerna flyttar när de vill ge sina barn en trygg uppväxt. Därför krävs att landsbygden får del av de investeringar som möjliggör för både ung och gammal att bo och leva där. Först och främst måste skolorna på landsbygden bevaras och utvecklas – inte avvecklas, som det nuvarande styret vill. Vi vill också att våra äldre ska kunna bo i goda trygghetsboenden på landsbygden. Därför vill vi att verksamheten i Önnebo återupptas som ett trygghetsboende och att den byggs ut. Naturligtvis krävs goda kommunikationer även, ja, särskilt på landsbygden. Fiberutbyggnaden måste drivas på; bussen ska köra inom Östraby, istället för på väg 13; belysningen i byarna ska det inte sparas på. Kostnaderna för VA-utbyggnaden får inte tillåtas driva folk från hus och hem. Risken för att vindkraften byggs ut i stor skala på landsbygden är inte över. Den nuvarande regeringen vill avskaffa det kommunala vetot mot vindkraften. Vi vill inte tillåta någon ytterligare utbyggnad av vindkraften i Hörby kommun. Vi vill att kommunens miljötillsyn tar stor hänsyn till lantbrukets särskilt utsatta situation och att närproducerat kött ska vara förstahandsvalet i den kommunala matlagningen. Vi vill att Hörby kommun kämpar med näbbar och klor mot alla gruvbolag som vill bryta mineraler i Hörby. Vi vill att kommunen inventerar alla värdefulla kulturmiljöer och tar fram en kulturmiljöplan.

Skolan

Hörbys skolor har problem, särskilt på högstadiet. Betygen faller, det stora antalet HVB-hem och familjehemsplaceringar i kommunen medför att kostnaderna för s.k. ”barn i behov av särskilt stöd” skenar. Otrygghet, stökiga lektioner, elever som hotar och utagerar, ja, till och med våld och knivar förekommer på Hörbys skolor. Elever som inte kan svenska sätts i klasser med vanliga elever. Vi vill att skolan ska vara en trygg plats där lärande och utveckling står i fokus. Vi menar därför att lärarna måste få tillbaka sin auktoritet och att disciplinkrav måste ställas på eleverna. Och att de elever som inte följer reglerna får lära sig att sådana handlingar får konsekvenser. Tyvärr råder det en tystnadskultur i Hörbys skolor, där problem sopas under mattan istället för att lyftas fram. Vi menar att alla kränkningar och övergrepp på elever måste polisanmälas, vilket nästan aldrig görs idag. Exempel från andra kommuner visar att tillståndet i Hörbys skolor inte är en naturlag, utan kunde vara mycket bättre. T.ex. vill vi införa ett förbud för mobiltelefoner i klassrummen. Vi vill också erbjuda privata skolor att driva verksamhet på lämpliga platser i Hörby. Även Yrkesgymnasiet vill vi se utbyggt i Hörby. Kommunen ska erbjuda intensivkurser för de invandrare som vill göra snabba framsteg i svenska språket.

Migrationen

Den massinvandring som Sveriges regering har utsatt landet för påverkar även Hörby. Det gäller på alla områden av kommunal kärnverksamhet: vård, skola, omsorg. I Hörby råder sedan lång tid brist på bostäder. Över 1000 personer står i kö till en lägenhet enbart hos det kommunala bostadsbolaget. Ändå väljer de styrande i Hörby att köpa och hyra in bostäder till nyanlända för mångmiljonbelopp; bostäder som därmed undandras från marknaden och från dem som själva måste betala för sitt boende. Familjer som inte kan betala så höga hyror som kommunen erbjuder tvingas att flytta för att bereda plats åt nyanlända. Vi sverigedemokrater anser detta vara orättvist. Vi vill därför att nyanlända, som regeringen anvisar till Hörby, i första hand ska erbjudas att bo i husvagnar på en lämplig uppställningsplats. Samma villkor som gäller för svenskar ska också gälla för nyanlända migranter: svenska medborgare ingen rätt att få en bostad av en viss standard betalad av skattebetalarna. Vi vill att nyalända som kommer till Hörby ska skriva kontrakt om integrationsplikt, som villkorar rätten till bidrag mot framsteg när det gäller att lära sig svenska och utbilda sig till ett arbete. S.k. ensamkommande barn, som ljugit om sin ålder men fått den uppskriven av migrationsverket och alltså är vuxna män, ska, menar vi, inte ha rätt att stanna i Hörby och belasta skola och socialförvaltning ytterligare, utan ska återsändas snarast till migrationsverket och polisanmälas enligt Bidragsbrottslagen. Vi vill också tillsammans med SD i Eslöv och Höör inrätta en hjälp för migranter att återvandra till sina hemländer för att vara med och bygga upp dessa när kriget väl är över – som ju nu är fallet i Syrien t.ex.

Äldreomsorgen

Våra äldre, de som har byggt upp landet, har fått stå tillbaka alltför länge nu. Så även i Hörby, som hör till de kommuner som satsar minst på äldreomsorgen. Vi vill därför: sänka måltidspriserna för dem med kommunalt tillagad mat. Införa en bostadsgaranti för alla över 85 år. För dem som bor på särskilda boenden ska en nattfastegaranti införas: högst 10 timmar mellan kvällsmål och frukost. Vi vill bygga trygghetsboenden och ser gärna att privata entreprenörer släpps in. Inom hemtjänsten ska en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska vara ett grundkrav.

Bostäder

Hörby behöver bostäder – inget snack om saken. Men vi sverigedemokrater vill inte, som de styrande i Hörby, bygga bostäder till migranter, medan Hörbys invånare får ta det som blir över. Stattenaområdets etapp längst i norr är ett exempel på hur styret vill ta ett av Hörbys finaste villaområden och bebygga med billiga marklägenheter för migranter. Även Stattenas östra etapp vill man hårdexploatera genom att bebygga med 250 bostäder i upp till 6-våningshus istället för de 45-50 bostäder som den nyligen antagna översiktsplanen menar är ett lämpligt antal för detta område. För att möjliggöra för migranterna att hyra dess tilltänkta bostäder har kommunen ingått blockhyresavtal med exploatören och dessutom tagit beslut om att nyanlända ska kunna få en s.k. hyresgaranti av kommunen, som därmed blir betalningspliktig för alla obetalda hyror. Såväl blockhyresavtal som hyresgarantier vill vi avskaffa; alla husinköp till nyanlända stoppas. Vad vill då vi i SD? Jo, först och främst att översiktsplanen följs, som fullmäktige antog enhälligt för ett par år sedan och som skulle gälla till 2030. Vidare ska byggnationen ta sikte på att få igång flyttkedjan, så att äldre, som i dag många gånger sitter fast i ett tungskött hus på landet, ska kunna flytta till en attraktiv lägenhet för äldre och på det viset lämna sitt hus till försäljning på marknaden. Olika typer av serviceboenden står högt upp på vår önskelista, liksom attraktiva villatomter för dem som vill bygga sina egna villor.

Politiken

Hörby kommun har alltför många politiker. Många saknar en politisk vilja och sitter bara av sammanträdena i fullmäktige, styrelser och nämnder för arvodets skull. Vi vill därför reducera antalet politiker, först och främst i nämnderna, därefter också i fullmäktige, där lagen fordrar minst 31 ledamöter, jämfört med dagens 41. Därmed kan kommunen också spara på kostnaderna för den politiska verksamheten. Argumentet att demokratin blir lidande, håller inte, eftersom en generell kvalitetshöjning av politikernivån medför en högre kvalitet på besluten, till skillnad från idag, där många dåliga beslut trumfas igenom av politiker som inte ens har läst underlagen. Dessutom är den viktigaste faktorn i det politiska arbetet transparens – insyn i arbetet med frågorna – vilket det är riktigt dåligt beställt med i Hörby, men vi sverigedemokrater vill tvinga fram.

Ekonomin

Kommunens ekonomi är usel. Trots en stor skattehöjning, en lång högkonjunktur och statliga bidrag för invandringen i storleksordningen 100 miljoner kr om året  klarar inte kommunen det överskottsmål som krävs med tanke på investeringsbehoven enligt SKL. När staten nu lastar över kostnaderna för invandringen på kommunerna kommer detta att drabba den kommunala kärnverksamheten, vård skola, omsorg. Det finns inga mariginaler för att hantera nästa lågkonjunktur. Skattekraften per invånare hör till de lägsta i Skåne och närmar sig Malmös, som är helt beroende av statliga bidrag. Jämfört med andra kommuner är Hörby kommuns verksamhet inte kostnadseffektiv.

Vi sverigedemokrater anser att ytterligare skattehöjningar är uteslutna. Istället måste kommunen kortsiktigt effektivisera sin verksamhet. Hörby kommuns verksamhet kostar idag skattebetalarna mer än den gör i andra jämförbara kommuner samtidigt som kvaliteten i verksamheten är lägre. Därför måste kommunen besinna sig på sitt kärnuppdrag – vård, skola, omsorg. Kommunen lägger idag ut många miljoner på onödiga projekt som centrumombyggnad, humorsåpor, marknadsföring, insatser utomlands etc. etc. Allt sådant kan med fördel besparas skattebetalarna. Vi har i budgetsammanhang tagit fram en lista på möjliga besparingar i kommunens utgifter, som vi avser att genomföra om vi får makten efter valet. Dessutom anser vi att kommunens förvaltning är ineffektiv och kännetecknas av bristande transparens och flexibilitet. Personalomsättningen är på många håll alltför hög. Det brister i kommunikationen mellan förvaltningarna. Därför menar vi att en bättre förvaltningsorganisation bör utredas och ersätta den nuvarande.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*