Våra kandidater till kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Hörby

Våra kandidater till kommunfullmäktige

 

Stefan Borg

Gruppledare för fullmäktigegruppen
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Jag är socialkonservativ. Det betyder att jag tycker att det är viktigare att bevara än att förändra — helt enkelt därför att jag har fötts i detta land som har gett mig mycket att vara tacksam för. Samtidigt är jag realist och säger inte som vissa andra: ”Se möjligheterna, inte svårigheterna”. Jag kan se båda två. Därför vill jag inte överlämna landet i händerna på människor som ringaktar sitt eget land och dess folk till förmån för en mångkulturelll ”vision” om en  ”globaliserad värld”. Min verklighet börjar här, i Hörby, i Sverige, inte i Afrika, inte i Arabien. Allt annat är ansvarslöshet gentemot våra egna barns framtid…

Mona Olin

Ledamot i Barn och utbildningsnämnden
Ledamot i kommunstyrelsen

Jag ser det som fundamentalt viktigt att man lägger ner mycket resurser på att skapa ordning och arbetsro i skolorna, detta i samarbete med elever, lärare och föräldrar. Detta är gynnsamt för både studieresultat och trivsel samt för att förhindra mobbing och sociala problem. Ordning och reda bör vara ledord på skolorna. Vi anser även att det behövs mer utbildning om droger och konsekvenser av droganvändning i skolan. Det behövs även utbildningar i hur barn och ungdomar förbättrar sitt välbefinnande, stärker sin identitet och får en bättre självkänsla. Religiös påverkan får inte förekomma i Hörbys skolor, krav på halalslaktat kött får inte godtas. Flickor och pojkar ska behandlas lika. Religiösa friskolor ska inte få kommunalt stöd. Landsbygdsskolorna ska vara kvar.

Jan-Åke Boulkizz

2:a vice ordförande i tekniska nämnden
Ledamot i Barn och utbildningsnämnden

Jag är mycket intresserad av trygghetsfrågorna i Hörby, då vi inte känner oss trygga i byn om kvällarna.

Johan Ohlin

Ordförande i kommunföreningen SD Hörby
2:a vice ordförande i miljönämnden

Värna Hörbys landsbygd! Ett stort hot mot landsbygden i Hörby kommun är industriell storskalig vindkraft. De hotar våra unika naturvärden i kommunen. De förhindrar all expansion utanför tätorten. Ingen vill bo nära dom, och riktigt nära är det inte tillåtet. Vi bedriver en politik som står i samklang med medborgarnas åsikter.

Leif Rosvall

Flera hundratusen pensionärer i Sverige lever idag under fattigdomsgränsen. Jag vill att kommunens pengar i första hand går till dem som har arbetat och betalat skatt här, i tron att Sverige inte skulle lämna dem i sticket när de blev gamla. Våra gamla har rätt till en värdig ålderdom, till vällagad och god mat, till en plats på äldreboende när benen inte längre vill bära en, till en hemtjänst som har tid för en och som man kan lita på. Detta har man betalat för under ett långt arbetsliv.

Marie Friberg

Ledamot i Barn och utbildningsnämnden.

Jag vill att det främst byggs fler bostadsrätter, kontorslokaler och lokaler för handel i kommunen. Det är framförallt angeläget att det byggs mindre lägenheter med lite sparsammare standard för att på sätt kunna hålla nere hyreskostnaden. Det är även angeläget att detaljplaner utformas mer anpassningsbara och att det inte läggs för mycket tyngd på detaljplanering. Det är även av vikt att inte för mycket centralisering sker till Hörby utan att även de andra orterna i kommunen utvecklas.

Mattias Kihl

Hörby ska vara en levande kommun genom företagssatsningar och dialog. Hörby kommun har ett fördelaktigt geografiskt läge med relativt korta avstånd till Lund, Malmö och Köpenhamn. I kommunen finns bra förutsättningar för företagsetableringar då det finns gott om markyta och markpriserna är låga. Det finns även bra förutsättningar för en expansiv turism där ekoturism kan utgöra en viktig del av denna.

Peter Svärd

 

Anders Hansson

 

Marita Westerström

 

Mårten Svensson

 

Svend Östergaard

Bo Svenningsen

Astrid Lofs

Sten Månsson